สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กานตพงศ์ นันตะริ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ชื่อเรื่อง (EN): Supply chain of rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กานตพงศ์ นันตะริ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kantaphong Nantari
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กานตพงศ์ นันตะริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kantaphong Nantari
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานข้าวในประเทศไทย ประกอบด้วย ต้นน้ำ คือ เกษตรกร ทำหน้าที่ในการผลิตข้าวตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษาตลอดกระบวนการผลิต กลางน้ำ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจกลางน้ำ ได้แก่ ผู้รวบรวมระดับท้องถิ่น สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มสหกรณ์ และโรงสีข้าว และ ปลายน้ำ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ นายหน้า (หยง) พ่อค้าส่ง/พ่อค้าปลีกข้าวสาร โรงงานแปรรูป และผู้ส่งออก
บทคัดย่อ (EN): Supply chain of rice
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T08:58:47Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม.pdf: 170704 bytes, checksum: 07fe193bfaef293c252a733891978f75 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว โครงการ "สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ" 300 ภาคสหกรณ์การเกษตร ปี 2553

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก