สืบค้นงานวิจัย
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง
กิตติมา ชาญวิชัย - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิตติมา ชาญวิชัย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kittima Chanvichai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธีรพล ภูรัต
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านการเล่าเรื่อง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบการศึกษาจากหลักฐานเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า อาหารที่มีความโดดเด่นและกล่าวถึงในวงกว้างคือ "ข้าวลืมผัวและฟักแม้ว" โดยที่อาหารพื้นถิ่นทั้งสองชนิดมีความเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ข้าวลืมผัว" ที่มีเรื่องราวจากชุมชนที่เล่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องดูแลจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับสามี แต่ด้วยความอร่อยของข้าวดังกล่าวจึงทำให้ภรรยารับประทานจนหมดไม่เหลือไว้ให้กับสามีของตน สำหรับ "ฟักแม้ว" นั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความง่ายในการเพาะปลูก จากแนวทางการเล่าเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่รับรู้ได้ที่หยั่งรากลึกของอาหารและความรู้สึกร่วมกันของชุมชน อีกทั้งด้วยคุณค่าที่รับรู้ได้ที่มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นต้นแบบ มีความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของอาหารทั้งสองชนิดนั้น ยิ่งเป็นการช่วยพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นได้
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-10-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-10-08
เอกสารแนบ: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3033/1/Fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการเล่าเรื่อง 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะที่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมทั้งในระดับอุดมการณ์ มายาคติ และเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบ 1
รูปแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อการค้นพบและพัฒนาอาหารฟังก์ชัน พันธุกรรมกับอาหารโคนม รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการเปลี่ยนเพศกบนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย อาหารสำคัญเช่นใดกับมนุษยชาติ การยกระดับศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5) ภูมิภาคอาเซียนกับความมั่นคงทางอาหาร การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความปลอดภัยด้านอาหาร ศักยภาพการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของปูหิน บริเวณพื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก