สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อรา Cercospora canescens จากถั่วเขียว
เกษม สร้อยทอง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อรา Cercospora canescens จากถั่วเขียว
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Toxin Produced by Cercospora canescens on Mungbean
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกษม สร้อยทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kasem Soytong
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เชื้อรา Cercospora canescens ที่แยกได้จากใบถั่วเขียวที่เป็นโรคใบจุด สามารถสร้างสารพิษซึ่งมีสีแดงในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ จากการทดสอบสารพิษที่สกัดโดยใช้ acdtone นั้น เมื่อนำไปทดสอบบนแผ่น silica gel พบว่า สารพิษสามารถเคลื่อนที่จาก yellow band ของ impurities ขึ้นไป ปรากฎเป็นจุดสีน้ำตาลปนแดง มีค่า RF เท่ากับ 0.71 ซึ่งคาดว่าเป็นสาร cercosporin สารพิษที่สกัดได้ดังกล่าวนี้ มีผลต่อการงอกของเมล็ดและความยาวของรากถั่วเขียว ทั้งในสายพันธุ์ต้านทานโรคและสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อดรค จึงกล่าวได้ว่า สารพิษที่บริสุทธิ์ (purified toxin) นั้น มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเจริญของรากถั่วเขียว และลดเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดได้ดีกว่าสารสกัดอย่างหยาบ (crude extract)
บทคัดย่อ (EN): Cercospora canescens EII. & Mart. is capable of producing a red pigmented toxin when grown on potato dextrose broth. A concentrated acetone extract of the puried toxin showed the deep yellow band, RF value 0.71, suggesting that it is cercosporin. An extract of the toxin affected root elongation and seed germination of both resistant and susceptible varieties of mungbean. The purified toxin had greater effect in inhibiting root and reducing seed germination of the same verities. It is indicating that the toxin produced by the fungus as non-host specific toxin.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อรา Cercospora canescens จากถั่วเขียว
กรมวิชาการเกษตร
2532
เอกสารแนบ 1
การควบคุมเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้วยสารฆ่าเชื้อราคลุกเมล็ด การควบคุมเชื้อรา Macrophomina Phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ การควบคุมโรคเน่าดำของถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์ ผลของปริมาณการให้น้ำ และระยะเวลาสิ้นสุดการให้น้ำต่อถั่วเขียวบนดินชนิด Silty Clay Loam การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ปลาทะเลแห้ง... กับสารพิษจากเชื้อรา โครงการวิจัยโรคหลังการเก็บเกี่ยวและสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในผลิตผลเกษตร การยับยั้งอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยการใช้สายพันธุ์ไม่ผลิตสารพิษของเชื้อรา Aspergillus flavus การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp.เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับเกษตรอินทรีย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก