สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก
สุวรรณดี ขวัญเมือง, ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ, สุวรรณดี ขวัญเมือง, ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum Protein and Energy Levels in Diet for Growth Performance of Young Swamp Eel, Monopterus albus (Zuiew)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Zuiew
บทคัดย่อ: การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ที่จัดทรีตเมนต์แบบ 4?2 แฟคทอเรียล ทำการทดลอง 3 ซ้ำ โดยมีอาหารทดลอง 8 สูตร ประกอบด้วยโปรตีน 4 ระดับ คือ 40, 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ แต่ละระดับโปรตีนมีพลังงานที่ย่อยได้ 2 ระดับ คือ 350 และ 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ใช้ลูกปลาน้ำหนักเฉลี่ย 0.05+0.01 กรัม และความยาวเฉลี่ย 4.25+0.41 เซนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 40?60?45 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตรน้ำ 0.06 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 20 ตัวต่อตู้ จำนวน 24 ตู้ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง โดยให้กินจนอิ่ม ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา ระหว่างเดือนกันยายน 2553 - ธันวาคม 2553 เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าระดับโปรตีนและพลังงานไม่มีอิทธิพลร่วมต่อการเจริญเติบโตของปลา ระดับโปรตีนและพลังงานต่ำสุดที่เหมาะสมในปลาไหลนาอายุ 2-6 สัปดาห์ คือระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ให้ผลแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p?0.05) กับระดับโปรตีน 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ อายุ 8-14 สัปดาห์ ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p?0.05) กับระดับโปรตีน 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปลาทดลองมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.22?0.09 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 1.51?0.09 เปอร์เซ็นต์/วัน อัตรารอด 50.00?8.87 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อ 5.47?0.50 และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 0.24?0.16 อาหารทดลองที่มีระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ทำให้ปลามีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มต่อตัว และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะดีกว่าอาหารทดลองที่มีระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p?0.05) ดังนั้น อาหารที่มีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ย่อยได้ 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมของปลาไหลนาขนาดเล็ก เนื่องจากทำให้การเจริญเติบโตดีที่สุดและมีต้นทุนต่ำที่สุด คำสำคัญ : ปลาไหลนา โปรตีน พลังงาน อาหาร *ผู้รับผิดชอบ: ๑๒๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐ โทรศัพท์: ๐ ๗๓๔๖๘๘๒๖; โทรสาร: ๐ ๗๓๔๖๘๘๒๕ e-mail : pradit.ifsk@gmail.com
บทคัดย่อ (EN): Optimum Dietary Protein and Energy Levels on Growth of Young Swamp eel, Monopterus albus, Zuiew (1793) Pradit Petcharoon1* Amporn Ratanamusik2 and Suwandee Khunmuank3 1Pattani Inland Fisheries Research and Development Center. 2 Rajamangala University of Technology Srivijaya 3Satun Inland Fisheries Research and Development Center. Study on the effect of different protein and energy levels on growth of young swamp eel (Monopterus albus, Zuiew), using 4?2 factorial in Completely Randomized Design with 3 replications, was conducted by using 8 test diets containing 4 different protein levels of 40, 45, 50 and 55% and 2 different energy levels of 350 and 400 kcal DE/100 g of feed. Fish with average body weight of 0.05+0.01 g were stocked in 24 glass aquaria (40?60?45 cm) at 20 fish/aquarium. Fish were fed to satiation twice daily. The experiment was conducted at Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center for 14 weeks, during September–December 2011. The result revealed that there was no interaction between protein and energy level on growth of fish (p?0.05). Low levels of protein and energy in the right eel age 2-6 weeks is 40 percent protein and 350 kcal GE/100 g of feed. There were no statistically significant difference (p?0.05) on the protein level 45, 50 and 55 percent. Fish aged 8-14 weeks is 45 percent protein and 350 kcal GE / 100 of feed. There were statistically significant differences (p?0.05) with protein levels 40 and 50 percent. The fish had the average final weight of 0.22?0.09 g; specific growth rate of 1.51?0.09 percent/day; survival rate of 50.00?8.67 percent; feed conversion ratio of 5.47?0.50; feed efficiency of 0.24?00. Fish fed with the diet containing 350 kcal GE/100 g showed the significant higher average final weight, weight gain and specific growth rate than 400 kcal GE/100 g (p?0.05). Therefore, the diet containing 40 and 45 percent protein and 350 kcal GE/100 g is suitable for young swamp eel. Due to growing the best and lowest cost. Key words : Swamp eel, nursing, protein and energy requirement *Corresponding author: 125 Moo 4, T. Pitumudee A. Yarang P. Pattini 94160 Tel. 0 73468826 e-mail : pradit.ifsk@gmail.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก
กรมประมง
31 มีนาคม 2554
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ผลของระดับโปรตีนและระบบการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่พื้นเมืองลูกผสม ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก