สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ธเนศ ศรีถกล, สมชาย วิบุญพันธ์, อุทิศ โชติธรรมโน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Biology of Greenback Mullet (Liza subviridis) in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ชีววิทยาการสืบพันธุ?ของปลากระบอกดํา (Liza subviridis (Valenciennes, 1836)) ได?ดําเนินการ เก็บตัวอย?างจากท?าขึ้นปลาในอ?าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว?างเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงมกราคม พ.ศ. 2551 จากเครื่องมือประมงอวนลอย โพงพางหลัก และยอป?ก เพื่อศึกษา ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐาน ฤดูวางไข?ขนาด แรกเริ่มสืบพันธุ?และอัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมีย พบว?าปลากระบอกดําทั้งหมดจํานวน 1,892 ตัว มีช?วง ความยาวเหยียด 3.4-33.2 (16.8?0.04) เซนติเมตร มีปลาเพศผู? 309 ตัว ช?วงความยาวเหยียด 10.1-24.9 (15.4?0.12) เซนติเมตร และปลาเพศเมีย 1,583 ตัว ช?วงความยาวเหยียด 8.4-33.2 (18.0?0.09) เซนติเมตร มีสมการความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวของปลาไม?แยกเพศ เพศผู? และเพศเมีย เท?ากับ W=0.0128*TL2.9211 W=0.0193*TL2.7720และ W=0.0168*TL2.8283 ตามลําดับ สมการความสัมพันธ?ระหว?าง ความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐานเท?ากับ TL=0.3350+1.1931*SL TL=1.2667+1.1190*SL และ TL=0.6040+1.1782*SL ตามลําดับ ปลากระบอกดําสามารถวางไข?ได?ตลอดป?มีช?วงวางไข?มากในเดือน กุมภาพันธ?เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม ขนาดความยาวเหยียดแรกเริ่มสืบพันธุ?ของ ปลาเพศเมีย (L50) เท?ากับ 16.31 เซนติเมตร และมีอัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมียเท?ากับ 1:5.12
บทคัดย่อ (EN): Reproductive biology of greenback mullet, Liza subviridis (Valenciennes, 1836), were sampled during January 2007 – January 2008 from gill net, stow net and fence trap with scoop net at the fishing ports along the Nakhon Si Thammarat Bay in Nakhon Si Thammarat Province for study the relationships between total length and body weight, total length and standard length, spawning seasons, size at first maturity, and sex ratio. The results showed that the total 1,892 greenback mullet had 3.4-33.2 cm of total length (16.8?0.04 cm). There were 309 males that had 10.1-24.9 cm of TL (15.4?0.12 cm) and 1,583 females that had 8.4-33.2 cm of TL (18.0?0.09 cm). The relationship equation between total length and weight was W=0.0128*TL2.9211 for total fish, W=0.0193*TL2.7720 for males, and W=0.0168*TL2.8283 for females. The relationship equation between total length and standard length was TL=0.3350+1.1931*SL for total fish, TL=1.2667+1.1190*SL for males, and TL=0.6040+1.1782*SL for females. It was also found that the greenback mullet spawned all year round with 3 peaks in February, April-May and August. The total length at first maturity of female (L50) was 16.31 cm. The sex ratio of male to female was 1:5.12.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช แบบจำลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยาเพื่อการจัดการประมงปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ความหลากหลายของกิ้งกือในแต่ละฤดูกาล และชีววิทยาบางประการที่มีต่อการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชบริเวณสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทย ชีววิทยาสืบพันธุ์ของปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก