สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่
เริงชัย ตันสุชาติ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Value Chain Analysis for Cut-Flower Orchid Business in Chiang Mai
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เริงชัย ตันสุชาติ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2555 สัดส่วนของการส่งออกกล้วยตัดดอกเท่ากับร้อยละ 66 ของมูลค่าดอกไม้ทั้งหมดที่ส่งออกของไทย ฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศเนื่องจากมีความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์สำหรับการส่งออก อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตกต่างในด้านพื้นที่และสภาพอากาศในภาคเหนือของไทยที่สูงกว่าและมีอากาศที่เย็นกว่าในเขตภาคกลาง การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกในเขตภาคเหนือจึงสามารถปลูกกล้วยไม้ได้หลากหลาย ดังนั้นธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของไทยจึงมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือศึกษาการผลิตและการตลาด ศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอก และศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกกล้วยไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่มีขนาดกลางและเล็ก ดังนั้นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาคือ การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในห่วงโซ่มูลค่า เช่น เกษตรกรฟาร์มกล้วยไม้และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ใช้สำหรับกล้วยไม้ ร้านดอกไม้ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาได้นำเสนอแผนภาพของห่วงโซ่มูลค่าของกล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยและแวดด้าซึ่งใช้เป็นตัวแทนของชนิดของกล้วยไม้ในการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอก นอกจากข้อสรุปจากผลการศึกษายังได้มีนำเสนอข้อแนะนำสำหรับการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกด้วย
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเศรษฐศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-55-020
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/MJU1-55-020.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2555
เอกสารแนบ 1
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ การรับรู้นวัตกรรมเชิงนิเวศของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่และนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานกับการวัดสมรรถนะในห่วงโซ่ของอุปทานของทุเรียน ในภาคใต้ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานของผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเมี่ยง ในภาคเหนือประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก