สืบค้นงานวิจัย
ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน
วัฒนะ วัฒนานนท์ ชาญ ถิรพร โสภณ สินธุประมา และ Kazuo Kawano - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Early Harvesting of Cassava Grown under Rainfed Conditions
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัฒนะ วัฒนานนท์ ชาญ ถิรพร โสภณ สินธุประมา และ Kazuo Kawano
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Watana Watananond
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง
บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบสายพันธุ์มันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวและฤดูปลูกต่าง ๆ กัน ดำเนินการทดลองในสภาพดินที่เป็นตัวแทนของแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่มีฤดูฝนและฤดูแล้งของภูมิอากาศเกษตรเมืองร้อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อหาฤดูที่เหมาะสมสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวสั้น (8 เดือน) และประเมินค่าผลผลิต พบว่ามีแนวโน้มสามารถที่จะปลูกมันสำปะหลังได้ถึง 3 ฤดูปลูก คือ มกราคม พฤษภาคม และพฤศจิกายน ที่ให้ผลผลิตดี คือ อายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตมันแห้ง 1.4 ตัน/ไร่ หรือผลผลิตหัวสด 4 ตัน/ไร่ คิดเป็น 65-95% ของผลผลิตอายุเก็บเกี่ยวปกติ (12 เดือน) ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูปลูกเหล่านี้ด้วย สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเมื่ออายุเก็บเกี่ยวสั้นสามารถที่จะให้ผลผลิตสูงเมื่อเก็บเกี่ยวปกติ ในการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเพิ่มผลผลิต 30% ของพันธุ์ระยอง 1 โดยใช้วิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม
บทคัดย่อ (EN): The performance of eight cassava clones was compared using four planting dates (May 1983, January, Auguse and November 1984) and two harvest times (8 and 12 months). The study was done under rainfed conditions in the dryland tropical climate of Rayong province in Eastern Thailand on a soil typical of those used for cassava cultivation. Total harvestable yield continued to increase when the growing period was extended from 8 to 12 months; the yield increase per day was similar for cassava harvested at 8 months as 12 months. The potential for january, May and Movember sowing for harvesting at 8 months was demonstrated, with a potential tuber yield of 8.75 ton ha-1 dry weight or 25 ton ha-1 fresh weight. The yield from harvesting at 8 months varied from 65% to 95% of that from harvesting after 12 months, the magnitude of the difference dependent on seasonal growing conditions. Clones which gave good yields from harvesting at 8 months also gave good yields when harvestedat 12 months. A yield improvement of up to 30% over the best traditional cultivar, Rayong 1, appears to be possible through genetic selection.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อผลผลิตของไก่พื้นเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน การให้น้ำแบบแม่นยำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด อาหารจากมันสำปะหลัง สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเปลือกดินและน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพื่อการเพาะปลูกมันสำปะหลัง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก