สืบค้นงานวิจัย
แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคนิควิธีและการใช้งานการประยุกต์ใช้ตะกอน กรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการ สำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเขื่อนและ การพัฒนาแหล่งน้ำ
นายชัชชัย เพชรอักษร - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคนิควิธีและการใช้งานการประยุกต์ใช้ตะกอน กรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการ สำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเขื่อนและ การพัฒนาแหล่งน้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Technique and Application of Sand and Gravel bed load for Rigid Dam Construction by Geological Investigation Design and Testing Material of CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) for Dam Design and Water Resource Development
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายชัชชัย เพชรอักษร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chatchai Pacthugsorn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: P ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural resources)
บทคัดย่อ: CSG (ซีเมนต์ ทราย และกรวด), CSGF (ซีเมนต์ ทราย กรวด และเถ้าลอย), CSGF+POLYMER (ซีเมนต์ ทราย กรวด และโพลิเมอร์) ได้รับการทดสอบจากดินละเอียดและดินระดับกลาง ชิ้นงานขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. และสูง 300 มม. พลังงานการบดอัดคือ 63 ก.ค./นาที W/C = 0.600 ถึง 1.143 โดยมีหน่วยน้ำหนักน้ำ*ปริมาณซีเมนต์ = 642.038 ถึง 1222.930 และเวลาในการบดอัด 20 วินาที 60 วินาที ปริมาณเถ้าลอยร้อยละ 30 สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ร้อยละ 22.896 สำหรับดินเม็ด และร้อยละ 136.134 สำหรับดินชั้นกลาง ปริมาณโพลิเมอร์ช่วยลดความแข็งแรง 17.845 เปอร์เซ็นต์สำหรับดินเม็ด และเพิ่มความแข็งแรง 16.386 เปอร์เซ็นต์สำหรับดินระดับกลาง สามารถใช้ CSG CSGF และ CSGF+POLYMER สำหรับเขื่อนแข็งและปิดทับด้วยคอนกรีตทั่วไป การมีส่วนร่วมสำหรับการประยุกต์ใช้ทรายและกรวดสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็งโดยการตรวจสอบทางธรณีวิทยา การออกแบบและการทดสอบวัสดุของ CSGF (Cement, Sand, Gravel, and Fly Ash) สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นผลจากผู้เข้าร่วม 98 คน ผู้เข้าร่วมร้อยละ 81.23 มีความพึงพอใจ และร้อยละ 97.50 มั่นใจว่าสามารถนำผล CSGF ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำได้ ข้อเสนอแนะเป็นมาตรฐานและเกณฑ์การออกแบบควรได้รับการอนุมัติและเริ่มต้นด้วยโครงสร้างไฮดรอลิกขนาดเล็ก CSG, CSGF ที่เหมาะสมกับการซ่อมแซมโครงสร้างเดิม, ส่วนประกอบควบคุมการซึม, โครงสร้างป้องกัน, ทดแทนคอนกรีตมวลและโครงสร้างรองรับคอนกรีตมวล
บทคัดย่อ (EN): CSG (Cement, Sand, and Gravel), CSGF (Cement, Sand, Gravel, and Fly Ash), CSGF+POLYMER (Cement, Sand, Gravel, and Polymer) are tested from granular soil and intermediate soil. Large size specimen is 250 millimeter diameter and 300 millimeter height. Compaction energy is 63 Jul/minute, W/C = 0.600 to 1.143 with Unit water weight*Cement content = 642.038 to 1222.930 and compaction time 20 second, 60 second. Fly ash content 30 percent can increase strength 22.896 percent for granular soil and 136.134 percent for intermediate soil. Polymer content reduces strength 17.845 percent for granular soil and increase strength 16.386 percent for intermediate soil. CSG CSGF and CSGF+POLYMER can be used for rigid dam and cover with conventional concrete. Participatory for application of Sand and Gravel bed load for rigid dam construction by geological investigation, design and testing material of CSGF (Cement, Sand, Gravel, and Fly Ash) for water resources development is result from 98 participants. 81.23 percent participants are satisfied and 97.50 percent ensure result of CSGF can be applied to water resources development. Suggestion are standard and design criteria should be approved and start up with small scale hydraulic structure CSG, CSGF are proper with reparations of existing structure, seepage control component, protective structure, substitute for mass concrete and mass concrete support structure.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: กรมชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ. 26/2559-1
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 184533
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 2,836,848
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://drive.google.com/file/d/12bmjo9mt25nxcvyDB4fDGvO_d-L9Wg5P/view?usp=share_link
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: พ.ศ.2558-2559
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ (กรมชลประทาน) (rada_ru@rid.go.th) on 2018-04-23T03:11:00Z No. of bitstreams: 1 แผนงานวิจัยการพัฒนาใช้ตะกอนกรวดทรายท้องน้ำสำหรับก่อสร้างเขื่อน.pdf: 521224 bytes, checksum: 8a11ccea679168dcf4b8fc72e7c40576 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคนิควิธีและการใช้งานการประยุกต์ใช้ตะกอน กรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการ สำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเขื่อนและ การพัฒนาแหล่งน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
2559
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
การพัฒนาเทคนิควิธีและการใช้งานการประยุกต์ใช้ตะกอนกรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการสำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเข การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ตะกอนกรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการสำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเขื่อนและการพัฒนาแ การสำรวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน การประยุกต์ใช้ตะกอนกรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการสำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Graval and Fly Ash) สำหรับการออกแบบเขื่อนและการพัฒนาแหล่งน้ำ ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มต่อปริมาณตะกอนในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2555-2557 งานวิจัยพืชอาหารสัตว์กับการพัฒนาโคนมไทย การใช้เทคนิค PCR ตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ในสุกรพันธุ์เปียแตรง การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา หลักการการวางแผนงานวิจัยพืชสวน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก