สืบค้นงานวิจัย
การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง
ชื่อเรื่อง (EN): A study on Disease Resistance Genes in Rubber Tree (Hevea brasiliensis) for Rubber Breeding Program
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อารมณ์ โรจน์สุจิตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: Phytophthora palmivora เป็นเชื้อสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคใบร่วงและโรคเส้นดำในยางพารา ทำให้ใบร่วงก่อนเวลาอันควร และหน้ากรีดของต้นยางเสียหาย มีผลให้ผลผลิตลดลง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการแสดงออกของยีนในยางพาราพันธุ์ BPM 24 ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทาน และ RRIM 600 ซึ่งเป็นพันธุ์อ่อนแอ ที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดโรคจากการพ่นใบยางด้วยซูโอสปอร์ (zoospore) ของเชื้อ P. palmivora เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (พ่นด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) โดยใช้เทคนิคซีดีเอ็นเอ-เอเอฟแอลพี (cDNA-AFLP) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถแสดงความแตกต่างของยีนที่มีการแสดงออกแตกต่างกัน โดยดูจากแถบดีเอ็นเอท่อนสั้น ๆ ที่ปรากฏหลังจากแยกด้วยกระแสไฟฟ้าบนแผ่นเจล การทำซีดีเอ็นเอ-เอเอฟแอลพี เริ่มจากสกัดอาร์เอ็นเอรวม (total RNA) จากใบยาง จากนั้นแยก mRNA เพื่อเตรียมเป็น cDNA แล้วจึงตัดย่อย cDNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ จะได้ cDNA ท่อนสั้น ๆ จำนวนมาก เชื่อมต่อ cDNA เหล่านี้ด้วย adapter เพื่อให้เป็นส่วนที่จะจับกับ selective primer ที่แตกต่างกัน แล้วนำส่วนผสมทั้งหมดไปแยกบน 6% denaturing polyacrylamide gel ด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่ ที่ 350 โวลท์ อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-14 ชั่วโมง ผลการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างใบยางที่ได้รับเชื้อ (zoospore) กับชุดควบคุม (ปลอดเชื้อ) พบว่าการแสดงออกของยีนส่วนใหญ่ทั้งในพันธุ์ BPM 24 และ RRIM 600 มียีนที่มีการแสดงออกมากขึ้น (up regulation) หลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งในเบื้องต้นคาด ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อเชื้อ P. palmivora หรือเรียกว่าเป็น candidate gene จึงได้คัดเลือกยีนในกลุ่มดังกล่าวจากพันธุ์ BPM 24 มาหาลำดับเบสของยีน แล้วนำไปสืบค้น (Blast search) กับยีนที่มีรายงานอยู่ใน GenBank and Protein Database (NCBI) พบว่าส่วนใหญ่เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ defense mechanism ในเซลล์พืช ได้แก่ยีนที่ควบคุมการสร้างเอ็นไซม์ peroxidase และ phenylalanene amonia lyase และยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนในกลุ่ม pathogenesis related-protein คือ ß-1,3 –glucanase และ chitinase และในการทดลองนี้ได้พบยีนที่ยังไม่มีรายงานในฐานข้อมูล นั่นคือ อาจเป็นยีนที่ค้นพบใหม่ นอกจากนี้จากการใช้เทคนิค semi-quantitative RT-PCR (sqRT-PCR) พบว่าระยะเวลาของการได้รับเชื้อในพันธุ์ BPM 24 ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทาน มีความสัมพันธ์กับกับการแสดงออกของ peroxidase mRNAโดยมีการแสดงออกของ peroxidase mRNA สูงสุดภายหลังจากได้รับเชื้อ 18 ชั่วโมง ดังนั้น peroxidase mRNA จึงอาจเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง scopolitin (phytoalexin) ซึ่งเป็นสารที่ใบยางสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านการรุกรานของเชื้อ (Churngchow and Rattarasarn, 2001) จึงควรจะได้ทดสอบการแสดงออกของยีนเหล่านี้กับปริมาณการสร้าง scopolitin เพื่อจะได้ทราบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความต้านทานต่อเชื้อหรือไม่ต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=644
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง
การยางแห่งประเทศไทย
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การปรับปรุงพันธุ์ยาง บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งระบบเพื่อค้นหายีนที่มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำยางสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง กลุ่มวิจัยยางพารา การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา การทดสอบพันธุ์ยางในเขตปลูกยางเดิม การสืบค้นหาตำแหน่งยีนที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว สำรวจโรคของยางพันธุ์ RRIT 250 และ RRIT 251 ในพื้นที่ปลูกยาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก