สืบค้นงานวิจัย
ผลของอาหารและชิ้นส่วนพืชในการชักนำให้เกิดแคลลัสของสบู่ดำ
วีรวรรณ ภมร - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารและชิ้นส่วนพืชในการชักนำให้เกิดแคลลัสของสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Culture Media and Explant Types on Callus Induction of Physic Nut (Jatropha curcas L.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีรวรรณ ภมร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Weerawan Phamorn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Pantipa Na Chiangmai
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของชิ้นส่วนพืชจากสองชนิดได้แก่ ก้านใบและลำต้นใต้ใบเลี้ยงของต้นสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ N6 benzyladenine (BA) และ indole-3-yl-butyric acid (IBA) ที่แตกต่างกันต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในสภาพปลอดเชื้อ โดยอาหารที่ใช้ในการชักนำแคลลัสคืออาหารสูตร MS ที่มีความแตกต่างของการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ MS + 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA (อาหารสูตรที่ 1) และ MS + 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA (อาหารสูตรที่ 2) ตามลำดับ พบว่าอิทธิพลของทั้งชิ้นส่วนพืช ความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตัวแปรมีผลต่อการเกิดแคลลัสอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง  โดยการชักนำแคลลัสจากลำต้นใต้ใบเลี้ยงในอาหารสูตรที่ 2 ให้แคลลัสที่มีน้ำหนักสดสูงสุดและเป็นแคลลัสที่เกาะกันแน่น (compact) แคลลัสที่ได้จากชิ้นส่วนของลำต้นใต้ใบเลี้ยงมีน้ำหนักสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ชิ้นส่วนของก้านใบ และอาหารชักนำแคลลัสในอาหารสูตรที่ 2 จะทำให้เกิดแคลลัสที่มีลักษณะเกาะกันแน่นมากกว่าอาหารสูตรที่ 1 ทั้งก่อนและหลังทำการเปลี่ยนอาหารนาน 30 วัน
บทคัดย่อ (EN): This study aimed to evaluate the effects of two explant types; petioles and hypocotyls of physic nut (Jatropha curcas L.), and different concentrations of N6 benzyladenine (BA) and indole-3-yl-butyric acid (IBA) on inducing callus formation under aseptic condition. A MS medium supplemented with the growth regulators (such as MS + 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA; Medium I and MS + 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA; Medium II) was employed in this study. In both explant types, growth regulator concentrations and  the interaction between these variables significantly affected the formation of callus. The fresh weight of calli induced from hypocotyls on Medium II were highest and the calli had compact characteristics. The weight of calli derived from hypocotyl explants was higher than those from petiole explants. Medium II induced more compact calli than Medium I in a culture both before and after the first callus subculturing at 30 days.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246230/168356
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอาหารและชิ้นส่วนพืชในการชักนำให้เกิดแคลลัสของสบู่ดำ
วีรวรรณ ภมร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
สบู่ดำพืชศักยภาพสูงเพื่อพลังงานทดแทนของประเทศไทย การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การชักนำต้นอ่อนของเฟิร์นอัฟริกันจากการเลี้ยงแคลลัส การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ อาหารบำรุงสมอง สเตอรอลจากพืช การพัฒนาอาหารนกกระจอกเทศ อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน การชักนำให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก