สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร
สุดา สมันตรัฐ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุดา สมันตรัฐ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544 - 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานโครงการ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544 - 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 กลุ่ม ได้แก่ ปี 2544 จำนวน 1 กลุ่ม ปี 2545 จำนวน 10 กลุ่มและปี 2546 จำนวน 11 กลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร้อยละ 40.90 จัดตั้งกลุ่มก่อนปี พ.ศ. 2529 มีจำนวนสมาชิกเมื่อเริ่มจัดตั้งกลุ่มเฉลี่ย 15.72 คน มีจำนวนสมาชิกกลุ่มในปัจจุบันเฉลี่ย 15.86 คน มีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเฉลี่ย 15.64 คน มีจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มในปัจจุบันเฉลี่ย 43,200 บาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่มมีแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน จากเงินค่าหุ้นสมทบและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกกลุ่มมีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยทุกกลุ่มได้ดำเนินการจัดทำแผนด้านการผลิต แผนด้านการตลาดและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านปรับปรุงโรงเรือนเฉลี่ยเป็นเงิน 25,192.31 บาท ด้านวัสดุและอุปกรณ์การผลิตเฉลี่ยเป็นเงิน 32,833.33 บาทและ ด้านบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบเฉลี่ยเป็นเงิน 35,357.14 บาท มีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมหุ้นเฉลี่ย 15.64 คนต่อกลุ่มโดยได้กำหนดราคาหุ้นสมทบของสมาชิกราคาหุ้นละ 50 บาทคิดเป็นจำนวนเงินค่าหุ้นสมทบของสมาชิกเฉลี่ย 5,797.73 บาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่ม มีการจดบันทึกด้านบัญชี รายรับและรายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผน มีการจัดทำรายงานการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้รับการติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่มได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ แปรรูปสินค้าเกษตร ในเรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการจัดทำบัญชี โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในเรื่อง การผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีกิจกรรมการผลิตเฉลี่ย 1.77 กิจกรรม ไม่มีเครื่องหมายการรับรองคุณภาพมีต้นทุนการผลิตต่อปีเฉลี่ย 18,990 บาท รายได้จากการผลิตต่อปีเฉลี่ย 29,825 บาท กำไรจากการผลิตต่อปีเฉลี่ย 8,666.82 บาท มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านเฉลี่ย 1.20 แห่ง ภายในอำเภอการเฉลี่ย 1.75 แห่งและภายในจังหวัดเฉลี่ย 1.28 แห่ง หลังเข้าร่วมโครงการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีกิจกรรมการผลิตเฉลี่ย 2.18 กิจกรรม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 50,885.59 บาท รายได้การผลิตเฉลี่ย 73,190.90 บาท กำไรจากการผลิตเฉลี่ย 22,759.86 บาท มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานของผลิตภัณฑ์ โดยการปรับปรุงคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ และมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร้อยละ 36.36 มีเครื่องหมายการรับรองคุณภาพของกิจกรรมการผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.36 ใช้แหล่งวัตถุดิบ จากภายในจังหวัดมีการใช้วัตถุดิบที่กลุ่มผลิตเองคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 60 % กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่ม มีการบริหารงบประมาณโครงการ มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านเฉลี่ย 2.36 แห่ง ภายในอำเภอเฉลี่ย 3.36 แห่ง ภายในจังหวัดเฉลี่ย 2.37 แห่งและต่างจังหวัดเฉลี่ย 2.60 แห่ง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบขายปลีกเฉลี่ย 52.27 %ขายส่งเฉลี่ย 47.72 % กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ แปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544 - 2546 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.35 % ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่ วัตถุดิบมีไม่สม่ำเสมอ ขาดเครื่องจักรกล ยัง ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า คุณภาพวัตถุดิบในการผลิตไม่ดี แหล่งจำหน่ายยังมีน้อย ขาดแคลน แรงงาน คุณภาพสินค้าผลิตออกมาไม่สม่ำเสมอ คุณภาพบรรจุภัณฑ์ไม่ดี สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ไม่ดี สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544 - 2546 นอกจากการอบรมให้ความรู้ต่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วควรมีการนำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ไปดูกลุ่มการผลิตที่มีผลงาน ที่ประสบความสำเร็จโดยเน้น ในกลุ่มที่มีกิจกรรมคล้ายกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก