สืบค้นงานวิจัย
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
มาริษา สงไกรรัตน์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
ชื่อเรื่อง (EN): Rice seed accelerated aging for longevity evaluation in the humid tropic
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มาริษา สงไกรรัตน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Marisa Songkrairat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Anchalee Prasertsak
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตร้อนชื้น ที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ผลิตในฤดูนาปี และฤดูนาปรัง ไปเก็บรักษาในกระสอบพลาสติกสานที่อุณหภูมิห้อง และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกเดือน นำเมล็ดอีกส่วนหนึ่งไปเร่ง อายุที่อุณหภูมิ 40 42 44 และ 46 0ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % นาน 24 48 72 และ 96 ชม.และหา ความสัมพันธ์ของความงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการเร่งอายุกับการเก็บรักษาในกระสอบพลาสติกสานในสภาพที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความชื้นต่ำกว่า 12%สามารถคงความงอกไว้ไม่ต่ำกว่า 80% นาน 6 เดือน เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความชื้น 12-12.5% สามารถคงความงอกไว้ไม่ต่ำกว่า 80% นาน 3-5 เดือน การเร่งอายุที่อุณหภูมิ 460ซ นาน 96 ชม. สามารถนำมาใช้เร่งอายุเพื่อประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะใช้ประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคใต้ได้นาน 7 เดือน
บทคัดย่อ (EN): Rice seed accelerated aging for longevity evaluation in humid tropic was conducted in order to study the temperature and optimum duration for evaluation of seed longivity at Krabi Rice Research Center during 2012-2013. Rice seeds from rice planted in both wet and dry seasons were used. By storing the rice seeds in plastic bags at room temperature and every month rice seeds were monitored and quality testing, another part seeds were aged in nearly 100 percent relative humidity at 40, 42, 44 and 46 0C for 24, 48, 72 and 96 hours. Seed germination from each temperature and time accelerated aging was correlated to seed stored in plastic bags at room temperature. The result showed that rice seed at moisture content below 12 percent in plastic bag could be stored for 6 months with upper 80 percent germination but rice seed at 12-12.5 percent moisture content could be stored for only 3-5 months. Accelerated aging at 46 0C for 96 hours could be used to evaluate rice seed quality, especially for predicting rice seed quality stored in plastic bag under environment of southern Thailand for 7 months
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/331233
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลกระทบของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก