สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นิศาชล ลีรัตนากร, พัชรินทร์ สุภาพันธ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่อง (EN): The Production Efficiency Analysis of Community Enterprise in Chiangmai through ASEAN Economic Community
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และปัจจัยกำหนดความมีประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนไทยในสภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนไทยเพื่อการแข่งขันระดับอาเซียน และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน โดยการสำรวจภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามจากสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในจังหวัดเชียงใหม่ นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางเทคนิคจากแบบจำลอง Stochastic Frontier Production Function และการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่าการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะการผลิตลำไยมีประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิค ร้อยละ 96.62 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2.89 และ 0.46 ตามลำดับ และสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค คำสำคัญ : วิสาหกิจชุมชน ความสามารถแข่งขัน
บทคัดย่อ (EN): Objectives of this study were to analyze the technical efficiency of community enterprise by using the Stochastic Production Frontier (maximum likelihood) and analyze the competitiveness of community enterprise and suggestion to trade in ASEAN. The research involved a survey using questionnaires that consisted of food processing and fabrics community enterprise at Chiang Mai province. The results showed that the technical efficiency of longan community enterprises had Stochastic Frontier which they was measured by having the technical efficiency 96.62 percent. The community enterprise of banana processing and fabrics had profitability ratio of 2.89 and 0.46, respectively. The competitiveness of community enterprise could trade in ASEAN market since products were diverse and corresponding with consumers’ demand. Key words: Community enterprise, Production efficiency
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2557
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : กรณีโรงสีชุมชนครบวงจรตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกระเทียมในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกมันฝรั่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก