สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
จำเนียร มีสำลี - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Phosphorus on Arbuscular Mycorrhizal Fungi Dependency for Growth and Yield of Chili
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จำเนียร มีสำลี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธนกิจ อินทะลา
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: พืชส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi; AMF) แบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis) เชื้อรา AM เพิ่มการดูดน้ำและธาตุอาหารจึงส่งเสริมการเจริญเติบโต และช่วยให้พืชทนทาน ต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อโรค เชื้อรา AM ในรากพริกทำให้พริกเจริญเติบโต ได้สูงกว่าต้นที่ไม่มีเชื้ออาศัยร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม การได้รับประโยชน์จากเชื้อราหรือการพึ่งพาต่อเชื้อรา AM นั้น ขึ้นอยู่ กับปริมาณของฟอสฟอรัสในดินด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อรา AM ของพริก โดยทำในกระถางพลาสติกใช้วัสดุปลูกเป็นดินผสมมูลโคที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ อัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตร ใส่เชื้อรา Acualospora morrowiae ในวัสดุปลูกที่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปของทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 50, 60 และ 80 กก./ไร่ เปรียบเทียบกับต้นพริกที่ไม่มีเชื้อรา AM พบว่า ในทุกระดับของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใส่เชื้อรา AM ทำให้พริก มีความสูง น้ำหนักแห้งส่วนที่อยู่เหนือดิน น้ำหนักแห้งราก จำนวนผลต่อต้น น้ำหนักผลสดต่อต้น และการดูดธาตุฟอสฟอรัส เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (AM*, P<0.05) เชื้อรา AM ส่งผลให้น้ำหนักผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 44.5% การเพิ่มปริมาณ ปุ๋ยฟอสฟอรัสลงไปในดินปลูก มีผลทำให้การพึ่งพาเชื้อรา AM ในการให้ผลผลิตของพริกลดลง แสดงให้เห็นว่า การปลูกพริก ควรมีการปลูกเชื้อรา A. morrowiae โดยเฉพาะในดินที่มีฟอสฟอรัสต่ำ จะช่วยให้พริกเจริญเติบโต และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
บทคัดย่อ (EN): Most plants are symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Many factors was affect to benefit of AMF to host plant. Arbuscular mycorrhizal fungi increase water and nutrients uptake to host plant hence inoculated plant has more growth than un-inoculated plant. Host plant capable tolerance to inappropriate environment and more resists to plant diseases when inoculate with AMF. As well as in others, AMF increase chili plant growth. However, mycorrhizal dependency depends on fertility of phosphorus in the soil. The aim of this research was to evaluate the effect of phosphorus on AMF dependency in chili. The experiment was conducted in pots containing a mixture of sterilized soil and cow dung. The AMF, Acualospora morrowiae was used for inoculums. Arbuscular mycorrhizal fungi and non AMF chili plants were supplied with six levels of P as triple supper phosphate (0, 20, 40, 50, 60 and 80 kg/rai). It was found that at all P level, A. morrowiae promoted chili plant growth, root dry weight, shoot dry weight, fruits number plant-1, fruits fresh weight plant-1 and phosphorus uptake (P<0.05). Inoculated chili plants with AMF can be increased the chili yield by 44.5%. Increasing P level to the soil decreased AMF dependency of chili plant. It is suggested that AMF, A. morrowiae should be added for promoting chili plant growth and yield production.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ 1
ผลของปุ๋ยมูลไก่ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง ศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน ผลของสาร Trinexapac-ethyl สารเร่งการสุกแก่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำตาลของข้าวฟ่างหวาน สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลูกผสม ผลของปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ในพื้นที่ดินทราย ชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น ผลของปริมาณน้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb.) ผลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสมุนไพรผักคาวตอง ประมาณการให้น้ำชลประทานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตที่เหมาะสมของหญ้าปักกิ่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก