สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่
ชื่อเรื่อง (EN): Varietal Development of Litchi
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การรวบรวม จำแนก ประเมินคุณค่า และพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ. เชียงราย (ศวส.เชียงราย) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ (ศวพ. เชียงใหม่) ระหว่างปี 2554-2558 ซึ่งที่ ศวส. เชียงรายรวบรวมพันธุ์ลิ้นจี่ได้ 50 พันธุ์/สายพันธุ์ ในพื้นที่ 8 ไร่ และ ศวพ.เชียงใหม่ได้ 34 พันธุ์/สายพันธุ์ ในพื้นที่ 5 ไร่ ผลการทดลองพบว่า ใบ ดอก ผล และเมล็ดแตกต่างกันตามพันธุ์ ลักษณะที่ใช้จำแนกพันธุ์ได้ คือ รูปร่างผล เปลือกผล สีเนื้อ และช่วงการออกดอก ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพันธุ์ภาคกลาง เช่น ค่อม ช่อระกำและกะโหลกใบขิงซึ่งออกดอกติดผลเร็ว เปลือกผลมีหนามแหลมถี่และเปลือกสีแดงคล้ำ ส่วนกลุ่มพันธุ์ภาคเหนือเช่น ฮงฮวยและโอเฮียะออกดอกติดผลช้ากว่า เปลือกผลมีหนามสั้นห่าง และเปลือกสีแดงสด บางพันธุ์มีเมล็ดลีบได้แก่ พันธุ์กิมเจ็ง และ salathiel ได้ทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมลิ้นจี่จนครบทุกลักษณะแล้ว 31 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้เพิ่มเติมและพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการพันธุ์ลิ้นจี่ทุกปี ปี 2554-2556 ได้คัดเลือกพันธุ์สำหรับใช้ผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ออกดอกติดผลหรือเก็บเกี่ยวได้เร็วและคุณภาพดี ทำการผสมพันธุ์จำนวน 63 คู่ผสมแล้วปลูกต้นลูกผสมรวม 560 ต้นในแปลงคัดเลือกลูกผสม พร้อมทั้งได้นำยอดลูกผสมบางส่วนไปเสียบยอดบนต้นพันธุ์ฮงฮวย 15 ต้นที่ออกดอกติดผลแล้วที่ศวส. เชียงราย เพื่อชักนำให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น การศึกษาลักษณะลูกผสมจะดำเนินการในโครงการรวบรวม จำแนก ประเมินคุณค่า และพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ระยะที่ 2 (2559-2564)
บทคัดย่อ (EN): Germplasm classification evaluation and varietal development of Litchi were conducted during 2011-2015 at Chiang Rai Horticulture Research Center (CHRC) and Chiang Mai Research and Development Center (CRDC) in Chiang Mai province. At present time, there have 50 varieties/lines at CHRC and 34 varieties/lines at CRDC. Results revealed that leaves flowers fruits and seeds were different between varieties /lines. Fruit sharp peel aril colour and flowering time could be used for classification of litchi. In Thailand, litchi could be divided into two groups; central and northern region groups. Central group varieties such as Kom Shoaragam and Nakornpranom had early flowering and setting fruits. This group also had sharply spike and dark red peel. North group varieties such as Honghuay and Ohia had lately flowering. By contrast, North group varieties had lately flowering and setting fruits. This group also had sharply spike and bright red peel. Some varieties have shriveled seeds such as Kimcheng and salathiel. Data base of 31 varieties/lines was completely setup and published in book every year. During 2011-2013, some varieties/lines were selected and hand pollinated for producing the new varieties. Total 63 crosses were conducted and total 560 seedlings were planted in field at CHRC in 2014. In addition, scions of some hybrids were sided grafting on Honghuay maturity trees. Phenotype and flowering behavior will be recorded for selection of new varieties which have early flowering and good quality during 2016-2022.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะผลลิ้นจี่ Conopomropha sinensis (Lepidoptera: Gracillariidae) และบทบาทของแตนเบียนหนอนเจาะผล โครงการศึกษาการผลิตลิ้นจี่ โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว การชะล้างใต้ทรงพุ่มของลิ้นจี่บนชุดดิน Acrisol ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิต่อการงอกของละอองเรณูลิ้นจี่ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก