สืบค้นงานวิจัย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน
ชื่อเรื่อง (EN): The transfer of biodiversity and local wisdom variation in Champasak province, Lao People's Democratic Republic to community
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นันทนา แจ้งสุวรรณ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ชุมขน ได้ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นเป็นสินค้าของที่ ระลึกให้กับผู้สนใจ ในแขวงจำปาสักได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำปาสัก สมาคมสหพันธ์แม่ หญิงลาวในแขวงจำปาสัก และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย จำปาสัก สปป.ลาว ผู้ข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในระดับมากคาดว่าจะสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานในชุดโครงการวิจัยภาษาอังกฤษเป็นเอกสาร วิชาการ จำนวน 1,000 เล่ม แผ่นพับที่มีเนื้อหาของแต่ละโครงการวิจัยย่อย เพื่อใช้เผยแพรในการประชุมวิขา การและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไป
บทคัดย่อ (EN): The research project aims to transfer knowledge of Biodiversity and local wisdom variation in Champasak province, Lao Peoples Democratic Republic which are instructor and student of Champasack University and local residents. The 50 people are attending in this workshop at Champasack University, Lao People Democratic Republic. The result of workshop performance is in high level. The audiences also expect to apply this knowledge as new job. The 1,000 handbooks and brochures also developed to disseminate knowledge in academic conference and distribute to those interested.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30 กันยายน 2556
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของข้าวในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนาคลังข้อมูลชีวภาพอิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง และการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและใช้ประโยชน์กลับสู่ชุมชน โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน ความหลากหลายทางลักษณะสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าวแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดลพบุรี การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาซับแกงไก่สู่ชุมชน การใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ชุมชนในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การขยายผลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของข้าวในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก