สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
คำสำคัญ: พืช
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย พบว่า ต้นน้ำ ประกอบด้วย 1) บริษัทผลิต/นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) ผู้ประกอบธุรกิจเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวอ้อย และ 4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง กลางน้ำ ธุรกิจที่เกิดจากการนำส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาทำให้เกิดประโยชน์ อาทิ เอทานอล เยื่อกระดาษ ปุ๋ยชีวภาพ และไฟฟ้า และธุรกิจที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ขนม/ลูกอม และผลิตภัณฑ์ยา ปลายน้ำ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด และบริษัทส่งออกที่ผลิตน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวส่งออกไปยังต่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1ก-2560
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2523
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
น้ำตาลกับช็อกโกแลต โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center ) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ น้ำตาลกับขนมไทยๆ น้ำตาลกับเครื่องดื่มชูกำลัง ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยใน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก