สืบค้นงานวิจัย
การควบคุมโรคข้าวโดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยเชื้อ Bacillus subtilis
นลินี จาริกภากร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การควบคุมโรคข้าวโดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยเชื้อ Bacillus subtilis
ชื่อเรื่อง (EN): Control of Rice Pathogens by Seed - coating with Bacillus subtilis
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นลินี จาริกภากร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nalinee Charigkapakorn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 1 ด้วยเชื้อบักเตรี Bacillus subtilis สายพันธุ์ NSRS 89-24 และ NSRS 89-26 เพื่อทดสอบความสามารถของเชื้อบักเตรีในการควบคุมเชื้อสาเหตุของโรคข้าวที่ติดมากับเมล็ด และผลกระทบของเชื้อบักเตรีที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่าเชื้อบักเตรี B. subtilis สายพันธุ์ NSRS 89-26 เป็นจุลินทรีย์ต่อต้านที่มีความสามารถในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวและต้นกล้า โดยไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและความแข็งแรงของเมล็ด การเจริญเติบโตของต้นกล้าได้ดีกว่าเมล็ดที่ไม่มีการคลุกเชื้อบักเตรี ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คลุกเมล็ดด้วย B. subtilis สายพันธุ์ NSRS 89-24 พบว่า มีความสามารถควบคุมโรคได้ดีในสภาพที่เมล็ดพันธุ์ข้าวมีเชื้อโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวเท่านั้น
บทคัดย่อ (EN): Rice seed (RD 1) were treated with two isolates of Bacillus subtilis, NSRS 89 - 24 and NSRS 89 - 26, before planting. The objective of this study was to test the antagonistic activitives of the bacteria on the rice seed - borne pahtogens and the effect on rice seed germination and vigor. b. subtilis NSRS 89 - 26 resulted in the effective biological control of seed - borne pathogens of rice. The enhance growth of rice from bacteria treated seed was attributed to suppress of seed - borne pathogens and also exhibited some incident in stimulation of the growth of th eplants. Bacterizatiion with B. subtilis NSRS 89 - 24 had resulted a better consistent in the suppresion of rice seed - borne pathogens.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การควบคุมโรคข้าวโดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยเชื้อ Bacillus subtilis
กรมวิชาการเกษตร
2535
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การประเมินสายพันธุ์/พันธุ์ข้าวจากธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว และ INGER ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคข้าวในสภาพไร่ โดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ NSRS 89-24 และ NSRS 89-26 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว เมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตม การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดชัยนาท การตรวจสอบยีนควบคุมความหอมของข้าว ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบเวลาจริง การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว การควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคใบไหม้ข้าว การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยวิธี floral dip

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก