สืบค้นงานวิจัย
การใช้ระบบน้ำหยดร่วมกับการจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ธีรพล เปล่งสันเทียะ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การใช้ระบบน้ำหยดร่วมกับการจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง (EN): Use of drip irrigation with the fertilizer management and soil amendments forImproving cassava production.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธีรพล เปล่งสันเทียะ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้ระบบน้ำหยดร่วมกับการจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการในแปลงเกษตรกร ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในกลุ่มชุดดินที่ 36 โดยใช้มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 80 ดำเนินการระหว่าง เดือนมกราคม 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระบบน้ำหยดร่วมกับการจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และเพื่อศึกษา การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน โดยวางแผนการทดลองแบบ observation วิเคราะห์ทาง สถิติแบบ T-Test ประกอบด้วย 5 ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย ตำรับการทดลองที่ 1 อัตราปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (แปลงควบคุม) ตำรับการทดลองที่ 2 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใช้ระบบน้ำหยดระยะ 20 ซม. ตำรับการทดลองที่ 3 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + มูลไก่แกลบ อัตรา 1,000 กก./ไร่ + ใช้ระบบน้ำหยดระยะ 20 ซม. ตำรับการทดลองที่ 4 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใช้ระบบน้ำหยดระยะ 30 ซม. ตำรับการทดลองที่ 5 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + มูลไก่แกลบ อัตรา 1,000 กก./ไร่ +ใช้ระบบน้ำหยดระยะ 30 ซม. ผลการทดลอง พบว่า สมบัติทางเคมีของดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 6.7-8.0 ค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ไม่เค็ม (0.04-0.08 ds m-1) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ(0.07-1.44 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงสูง (20-45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก (67-130 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ด้านการเจริญเติบโต พบว่า ตำรับทดลองที่ 5 มีความสูงที่สุด (141.56 ซม.) น้ำหนักต้น พบว่าตำรับการทดลองที่ 3 มีน้ำหนักต้นสูงที่สุด (1,334.68 กก./ไร่) น้ำหนักใบ พบว่า ทุกตำรับการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน น้ำหนักเหง้า พบว่า ตำรับการทดลองที่ 1 มีน้ำหนักเหง้าสูงที่สุด (749.34 กก./ไร่) รวมน้ำหนักสดส่วนเหนือดิน พบว่า ตำรับการทดลองที่ 5 มีน้ำหนักสดส่วนเหนือดินสูงที่สุด (2,744.00 กก./ไร่) ผลผลิต พบว่า ตำรับการทดลองที่ 3 มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด (7,497.33 กก./ไร่) ผลผลิตแป้ง พบว่า ตำรับการทดลองที่ 3 มีผลผลิตแป้งต่อไร่สูงที่สุด (2,284.18 กก./ไร่)
บทคัดย่อ (EN): The research project on use of drip irrigation with the fertilizer management and soil amendments was conducted on Ban Wang udom, Tha Koob sub-district, Sub Yai district, Chaiyaphum Province. The field experiment was established on soil group No.56, Huay Bong 80 variety, carried out from January 2016- March 2017. The objective of this research was to study use of drip irrigation with the fertilizer management and soil amendments and to evaluate the changes of soil properties in study areas. The experiment was observation trial with 5 treatments.. The treatments selected for this study were: (T1) control (the amount of chemical fertilizer used as DOAE’s suggestion); (T2) the amount of chemical fertilizer used as laboratory analysis + drip irrigation with length of 20 cm. (T3) the amount of chemical fertilizer used as laboratory analysis + chicken manure 1,000 kg/rai application; + drip irrigation with length of 20 cm. (T4) the amount of chemical fertilizer used as laboratory analysis + drip irrigation with length of 30 cm. (T5) the amount of chemical fertilizer used as laboratory analysis + chicken manure 1,000 kg/rai application; + drip irrigation with length of 30 cm. Statistical analysis was performed using the software package SPSS for Windows. Independent sample t-test was also use to test the differences between the means. The result showed that soil pH in study area was range of 6.7-8.0, soil electricity of all treatments were range of 0.04 – 0.08 ds m-1 .For soil organic matter content was ranges of low to slightly low (0.07 – 1.44 %).. Available phosphorus was ranges of high to slightly high (20 – 45 mg kg-1) while, available potassium was found high to slightly high (67 – 130 mg kg-1). Part of above ground growth, the treatment no 5 was highest value of cassava’s height (141.56 cm.) while, the treatment no 3 was highest fresh cassava’s stem weights (1,334.68 kg /rai). Part of cassava’s leaf fresh weights, there were not found significantly in cassava’s leaf fresh weight from each of treatments. The treatment no 1 was highest fresh cassava’s root weight (749.34 kg /rai). The treatment no 5 was highest above ground fresh weight (2,744.00 kg /rai). The treatment no 3 was highest yield (7,497.00 kg /rai). The starch content was highest in treatment no. 3 as 2,284.18 kg /rai.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ระบบน้ำหยดร่วมกับการจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2559
อาหารจากมันสำปะหลัง การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังภายใต้การจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและวัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน การให้น้ำแบบแม่นยำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง การใช้พืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินลูกรัง การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก