สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย
เจริญ ขุนพรม, อภิตา บุญศิริ, สมนึก ทองบ่อ, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ยุพิน (ลูกจ้างชั่วคราว) อ่อนศิริ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Storability Process and Shelf life Study of Seedling Extracts and Nutritions Products from Thai Cereals
บทคัดย่อ: เก็บรักษาต้นกล้าข้าวจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวสุพรรณบุรี 1 ข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวดำ และข้าวสาลีทางการค้าอีก 1 พันธุ์ บรรจุถุงพลาสติก ที่อุณหภูมิ 5, 10, 15 และ 25 C เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับสกัดน้ำคั้นต้นกล้า พบว่าต้นกล้าข้าวทุกพันธุ์และข้าวสาลีสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ 5 และ 10 C มีปริมาณค่าเฉลี่ย คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด จากค่าสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับดังนี้ คือ ต้นกล้าข้าวสาลี ข้าวเหนียวดำ สุพรรณบุรี 1 หอมมะลิ 105 และพันธุ์สังข์หยด ส่วนปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากค่าสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับดังนี้ คือ ต้นกล้าข้าวสาลี ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวดำ ข้าวสังข์หยด และข้าวสุพรรณบุรี 1 ปริมาณวิตามินซีจากค่าสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับดังนี้ คือต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวสาลี สุพรรณบุรี 1 ข้าวสังข์หยด และ ข้าวเหนียวดำ ส่วนการเก็บรักษาในรูปแบบน้ำคั้นในข้าวสามารถเก็บรักษาได้ 2 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 5 C แต่น้ำคั้นข้าวที่เก็บรักษาเกิดการตกตะกอนขึ้น และการเก็บรักษาน้ำคั้นจากต้นกล้าข้าวสุพรรณบุรี 1 โดยห่อหลอดพลาสติกที่บรรจุด้วย aluminum foil ที่อุณหภูมิ 5 C การห่อมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ โดยน้ำคั้นที่ห่อด้วย aluminum foil มีปริมาณคลอโรฟิลล์ มากกว่า ในสัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษา แต่ไม่มีความแตกต่างของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน ซี ศึกษาการเก็บรักษาน้ำคั้นจากต้นกล้าข้าวจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ ข้าวสุพรรณบุรี 1 ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวสาลี บรรจุหลอดทดลองแล้วใส่ถุงพลาสติกจำนวน 3 สี ได้แก่ ถุงสีใส ถุงสีน้ำเงิน และถุงสีแดงทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 C เป็นเวลา 3 6 9 12 และ 15 วัน ทั้งนี้ผลการทดลองพบว่าข้าวหอมมะลิ มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวสุพรรณบุรี 1 และ ข้าวสาลี ทุกระยะการเก็บรักษา และ น้ำคั้นต้นกล้าที่ใส่ในถุงสีน้ำ มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสีถุงสีแดงและถุงสีใส ของวันเก็บรักษาที่ 3 และ 6 วัน การเก็บรักษาชาใบข้าวสาลีและข้าวหอมมะลิ ณ อุณหภูมิห้อง ระยะ 1 2 4 สัปดาห์ 2 6 เดือน 1 ปีและ 1 ปี 3 เดือน พบว่า เก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือนเป็นที่ยอมรับ และเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 1 ปี 1 ปี 6 เดือนพบว่าสี กลิ่น และรสชาติของน้ำชาเปลี่ยนไป
บทคัดย่อ (EN): The suitable temperatures for storing 4 varieties of Thai rice seedlings including Hom Mali 105, Suphunburi 1, Sungyode, black sticky rice and 1 variety of commercial wheat for extracting seedling juice were Investigated. Samples were packed in plastic bag and kept at 5, 10, 15 and 25 C for 3 weeks. The result revealed that the storage temperatures at 5 and 10 C could prolong the shelf life of all seedling varieties for 1 weeks. Commercial wheat seedlings had the highest chlorophyll a , chlorophyll b and total chlorophyll contents, following by black sticky rice, Suphunburi 1, Hom Mali 105, and Sungyode, respectively. The antioxidant was high in commercial wheat, Hom Mali 105, black sticky rice, Sungyode and Suphunburi 1, respectively. The vitamin C was high in Hom Mali 105, commercial wheat, Suphunburi 1, Sungyode and black sticky rice, respectively. The storage temperature of 5oC could prolong the shelf life of the extracted seedling juice kept in plastic tubes at 5 C for 2 weeks. It was found that the extracted seedling juice of Suphunburi 1 kept in plastic tube wrapped with alumimun foil had higher chlorophyll content than that without alumimun foil wrapping. However, both extracts with and without aluminum foil wrapping did not show the significant differences in antioxidant and vitamin C. The storing 3 varieties of Thai rice seedlings including Suphunburi 1,Hom Mali 105 and 1 variety of commercial wheat for extracting seedling juice were Investigated. Samples were kept in plastic tube wrapped packed in plastic bag 3 color bule red noncolor and kept at 5 C for 3, 6, 9, 12 and 15 days. The result revealed that the The antioxidant was high in Hom Mali 105 than Suphunburi 1 and Commercial wheat seedlings. Seedling juicehad packed in plastic bag bulecolor was The antioxidan highest than red and noncolor at 3 and 6 days after kept at 5 C.The storing 2 varieties of Thai rice seedlings tea Hom Mali 105 and commercial wheat at room temprerature for 1,2,4 weeks,2,6 months, 1,1 year 3 month. The result can kept 6 months
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: การเก็บรักษา
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2552
การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำ ผลของกระดาษกาบกล้วยผสมถ่านกัมมันต์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง ผลของระดับความรุนแรงของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดข้าวพันธุ์หลัก ผลของแสงอัลตราไวโอเลตต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผลที่เกี่ยวข้องกับอายุการเก็บรักษาของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาชงใบหม่อนผสมผลหม่อนโดยวิธีสภาวะเร่ง การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา การพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับยืดอายุการการเก็บรักษาผลลองกองในห้องเย็น
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก