สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว
สุเมธ อ่องเภา - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว
ชื่อเรื่อง (EN): Anthurium Research and Development
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุเมธ อ่องเภา
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวสายพันธุ์ลำปางเพื่อให้ได้หน้าวัวที่มีคุณภาพการผลิตและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน้าวัวตัดดอก ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 สิ้นสุด 30 กันยายน 2558 โดยทำการรวบรวมพันธุ์เพื่อศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์และลักษณะด้านเกษตรเพื่อการค้าได้จำนวน 80 พันธุ์ประกอบด้วยพันธุ์ไทยจำนวน 10 พันธุ์และพันธุ์ต่างประเทศจำนวน 70 พันธุ์ ทำการผสมพันธุ์ การคัดเลือกลูกผสม การเปรียบเทียบพันธุ์ การผสมพันธุ์ได้หน้าวัวลูกผสมที่มีความแปรปรวนสูงทั้งสีและรูปร่างของจานรองดอก ทำการคัดเลือกหน้าวัวสายพันธุ์ห้างฉัตร(HC) จำนวน 327 พันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสีจานรองดอก (แดง ส้ม ชมพู ขาว เขียว และเหลืองในบางฤดู) และรูปร่างของจานรองดอก (กลุ่มหน้าวัวรูปหัวใจ และกลุ่มเปลวเทียน) การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นได้พันธุ์หน้าวัวตรงตามมาตรฐานหน้าวัวตัดดอกจำนวน 5 พันธุ์ ดังนี้ 1. HC 024 เป็นลูกผสมเปิดแม่พันธุ์ผกามาศมีจานรองดอกสีส้มเข้ม จำนวนดอกเฉลี่ย 3.7 ดอกต่อต้นต่อปี และขนาดจานรองดอกเฉลี่ย 8.4x13.9 เซนติเมตร และพบว่าความยาวจานรองดอกมีความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์ HC 024 กับพันธุ์ Tropical โดยมีความยาวจานรองดอกเฉลี่ย 13.9 เซนติเมตร และ 9.8 เซนติเมตร ตามลำดับ 2. HC 028 เป็นลูกผสมเปิดแม่พันธุ์ผกามาศเช่นกันแต่มีจานรองดอกสีขาว จำนวนดอกเฉลี่ย 4.5 ดอกต่อต้นต่อปี ขนาดจานรองดอกมีความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์ HC 028 กับพันธุ์ Acropolis โดยมีขนาดของดอกเฉลี่ย 13.5 x 15.6 เซนติเมตร และ 8.8 x 10.6 เซนติเมตร ตามลำดับ 3. HC 034 เป็นลูกผสมเปิดแม่พันธุ์ Fantasia มีจานรองดอกสีแดง จำนวนดอกเฉลี่ย 3.5 ดอกต่อต้นต่อปี และขนาดจานรองดอกเฉลี่ย 8.0 x 10.6 เซนติเมตร 4. HC 049 เป็นลูกผสมเปิดแม่พันธุ์ Midori จานรองดอกมีสีเขียวเข้ม จำนวนดอกเฉลี่ย 3.7 ดอกต่อต้นต่อปี โดยขนาดจานรองดอกมีความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์ HC 049 กับพันธุ์ Obake Rainbow ซึ่งมีขนาดจานรองดอกเฉลี่ย 9.4 x 12.3 เซนติเมตร และ 6.5 x 8.0 เซนติเมตร ตามลำดับ 5. HC 132 เป็นลูกผสมเปิด Fantasia เช่นกันแต่มีจานรองดอกสีชมพูเข้ม จำนวนดอกเฉลี่ย 4.3 ดอกต่อต้นต่อปี โดยขนาดจานรองดอกมีความแตกต่างทางสถิติระหว่างพันธุ์ HC 132 กับพันธุ์ Fantasia โดยมีขนาดจานรองดอกเฉลี่ย 10.9 x 13.0 เซนติเมตร และ 5.5 x 6.9 เซนติเมตร ตามลำดับ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัวในเชิงการค้า เพื่อให้มีการขยายพันธุ์หน้าวัวได้อย่างรวดเร็ว ได้ศึกษาระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) กับหน้าวัวสายพันธุ์ HC 028 HC 034 HC 049 HC 084 และ HC 132 ทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB แบบใช้ปั้มอากาศขวดแก้วเป็นภาชนะใส่ชิ้นส่วนพืช พบว่าหน้าวัวทุกสายพันธุ์สามารถเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวด้วยระบบ TIB ได้ สายพันธุ์ HC 084 สามารถเพาะเลี้ยงแคลลัสในอาหารเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณแคลลัสได้ 18.3 เท่า ในเวลา 12 สัปดาห์
บทคัดย่อ (EN): Breeding anthurium species Lampang to Anthurium quality and meets the criteria Anthurium cut flower, Lampang Research and Development of Agricultural Centre. since October 1, 2553 ending September 30, 2558 by collecting species to study botany and. aspects of agricultural trade has a total of 80 breeding species include 10 species of Thailand and foreign varieties of 70 species to breed. Selection of hybrids Varietal Trial Breeding Anthurium hybrids with high variability in both color and shape of a spathe. Anthurium selected species (HC) of 327 species, which are different in color spathe (red, orange, pink, white, green and yellow in summer) and the shape of a spathe. (The heart-shaped anthurium and tulip-shaped) Preliminary yield trial Anthurium cut flower meets 5 varieties 1. HC 024 is an open-pollinated (OP) variety Phakamas a spathe color orange. Average number of flowers 3.7 flowers per plant a year. And the average size of a spathe 8.4x13.9 cm statistical difference between HC 024 with an average length of 13.9 cm spathe and 9.8 cm, respectively 2. HC 028 is an open-pollinated (OP) variety Phakamas, but a white spathe Average number of flowers 4.5 flowers per plant a year. spathe -sized significant differences between varieties HC 028 and the Acropolis, with 13.5 x 15.6 cm. and 8.8 x 10.6 cm. respectively 3. HC 034 is an open-pollinated (OP) variety Fantasia spathe with red flowers Average number of flowers 3.5 flowers per plant a year. And average spathe 8.0 x 10.6 cm 4. HC 049 is an open-pollinated (OP) variety Midori spathe and dark green. Average number of flowers 3.7 flowers per plant a year. The spathe-sized are significant differences between Obake Rainbow HC 049 which measures 9.4 x 12.3 cm average spathe and 6.5 x 8.0 cm, respectively 5. HC 132 is an open-pollinated (OP) variety Fantasia but there spathe dark pink flowers. Average number of flowers 4.3 flowers per plant a year. The spathe are significant differences between varieties with HC 132 Fantasia varieties with spathe average 10.9 x 13.0 cm and 5.5 x 6.9 cm, respectively Research and development of technology Propagation Anthurium on a commercial. The objective is to make the Propagation Anthurium quickly The Study Temporary Immersion Bioreactor (TIB) with anthurium species HC028 HC034 HC049 HC084 and HC132 studied in vitro in liquid form by TIB to pump air into a glass container plant parts. The anthurium all species can be cultured in liquid with TIB strain HC084 cultured callus on a liquid diet to increase the amount of callus is 18.3 times in 12 weeks in culture protocols
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน โครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา โครงการวิจัยและพัฒนามะลิ โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว โครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก