สืบค้นงานวิจัย
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติก ในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
เอกพงศ์ สุริยงค์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติก ในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Creative Visual Art Activity to Develop Quality of life for Autistic Children at Chiang Mai Child Care Home
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เอกพงศ์ สุริยงค์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทศั นศิลป์สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกในสถานสงเคราะห์ จงัหวดั เชียงใหม ่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบท สถานภาพ ลกัษณะทางกายภาพของเดก็ออทิสติกในสถาน สงเคราะห์ จังหวดัเชียงใหม ่ และจัดการเรียนรู้และวดัผลการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์สร้างสรรค ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกในจังหวดัเชียงใหม ่ ประชากรและกลุ ่มตัวอย ่างที่ใช้ ในการศึกษาครั ้งนี ้คือ มูลนิธิบา้นสมานใจ จงัหวดัเชียงใหม ่ จาํนวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ ่ม ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและแบบสังเกต จากนั ้นจึงนาํมา วิเคราะห์และแสดงผลออกมาเป็นตาราง (Table) อตัราร้อยละ (Percentage) ค ่าเฉลี่ย ส ่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน รวมถึงการอภิปรายผลใตต้าราง เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงของเด็กก ่อนและหลงัการทาํ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า มูลนิธิบ้านสมานใจได้ก ่อตั ้งขึ ้นมาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูท้ี่มีความบกพร ่องทาง สติปัญญา โดยเด็กที่มีความบกพร ่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพฒันาการดา้นร ่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และสติปัญญาล ่าชา้กว่าปกติ เมื่อวดัสติปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้พบว่า มีระดบัสติปัญญาต่าํกว่าปกติ และมีความจาํกัดทางดา้นทกัษะดา้นการปรับตวั ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการช ่วยเหลือตนเอง โดยเดก็ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สาํหรับการจดัการเรียนรู้และวดัผลการเรียนรู้ ดา้นทศันศิลป์สร้างสรรค ์เพื่อพฒันาคุณภาพ ชีวิตของเด็กออทิสติกในจงัหวดัเชียงใหม ่ พบว่า พฤติกรรมด้านร่างกาย ก ่อนปฏิบตัิก ิจกรรมอยู ่ ใน ระดับปฏิบัติพฤติกรรมมากและหลังจากปฏิบัติก ิจกรรมแล้ว มีพฤติกรรมอยู ่ในระดับปฏิบัติ พฤติกรรมมากที่สุดและมาก พฤติกรรมด้านจิตใจ / อารมณ์ ก ่อนปฏิบตัิก ิจกรรมอยู ่ ในระดบัปฏิบตัิ พฤติกรรมมากและปานกลาง และหลงัจากปฏิบตัิก ิจกรรมแลว้ อยู ่ในระดบัปฏิบตัิพฤติกรรมมาก พฤติกรรมด้านสังคม ก่อนปฏิบัติก ิจกรรมอยู่ในระดบัปฏิบตัิพฤติกรรมปานกลางถึงมาก แต ่หลงัจาก ที่ปฏิบตัิกิจกรรมไปแลว้ อยู่ในระดบัปฏิบตัิพฤติกรรมปานกลางและมากที่สุด
บทคัดย่อ (EN): Creative Visual Art Activity to Develop Quality of life for Autistic Children at Chiang Mai Child Care Home has the purpose to investigate the context of the physical characteristics of autistic children in the Chiang Mai Child Care Home to learn and measure the learning of visual arts for improving the quality of life of autistic children in Chiang Mai. The population and sample were used in this study were 20 of children in the Chiang Mai Child Care Home. They were selected by using the method of selecting the sample. The results of questionnaire and observation were analyzed and displayed as a table, percentage, mean, standard deviation including the discussion below the table to show the change of children before and after creative arts activities. The research found that the Samanjai Foundation was founded to improve the quality of life of children with intellectual disabilities. They were mean children with the delays development physical, emotional, social, language and intellectual problems. After measuring the intelligence using the standard test, it was found that the children have a lower intelligence level. And they have limited adaptive skills. They were also lacks of communication skills and self-help skills. For learning and measure learning, the creative Visual Arts to improve the quality of life of autistic children in Chiang Mai, the research found that the physical behavior was at the high level. After the activity, the behavior was at the high to the highest level. The mental and emotional behavior was at the moderate to high level before the activity. After the activity, the behavior was at the high level. The social behavior was at the moderate to high level before the activity. After the activity, the behavior was at the moderate to the highest level.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติก ในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2558
กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาสมรรถนะเด็กออทิสติกในสถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประติมากรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา การจัดการปัญหาน้ำเสียโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ขยะแปลงเป็นทุน ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงในภาชนะบรรจุสำหรับการจำหน่ายปลีก : คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก