สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย
อุดมสิน อักษรผอบ, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, นายปรเมศร์ อรุณ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Ponyfish, Leiognathus bindus and L. splendens in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป?นกระดาน (Photopectoralis bindus) ในอ?าวไทยโดยเก็บ รวบรวมข?อมูลบริเวณท?าเทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝ??งอ?าวไทย ระหว?างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 จากเรืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็ก อวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดกลาง และอวนลากคู? พบว?ามีอัตราการ จับเฉลี่ยของปลาแป?นกระดานเท?ากับ 0.08, 2.00 และ 4.54 กก./ชม. ตามลําดับ พบมีขนาดความยาวอยู? ในช?วง 1.25-9.25 เซนติเมตร มีรูปสมการการเติบโตตาม von Bertalanffy คือ Lt = 9.50 (1-e-1.47(t-0.00)) สัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 7.382 ต?อป?สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) 3.242 ต?อป? และสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) 4.140 ต?อป?ปลาแป?นกระดานความยาวแรกที่เริ่มเข?าสู?ข?าย การประมงมีความยาว 1.25 ซม. มีจํานวน 31,427,533,326 ตัว มีระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และมูลค?า สูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 13,411.28 ตัน และ 53.64 ล?านบาท ที่ระดับการลงแรงประมง (F-factor) เท?ากับ 1.20 ซึ่งสามารถเพิ่มการลงแรงประมงเพื่อจับปลาแป?นกระดานได?อีกร?อยละ 20 แต?การคงไว?ให?อยู?ในระดับ เดิมจะมีความเหมาะสมมากกว?า
บทคัดย่อ (EN): Stock Assessment of orangefin ponyfish, Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835), in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawlers, medium otter board trawlers and paired trawlers at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. The results showed that average catch per unit effort (CPUE) of orangefin ponyfish from those gear were 0.08, 2.00 and 4.54 kg/hr, respectively. Size distribution were range 1.25 to 9.25 cm. The von Bertalanffy growth equation was Lt = 9.50 (1-e-1.47(t-0.00)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 7.382, 3.242 and 4.140 per year, respectively. The first length of orangefin ponyfish was 1.25 cm with 31,427,533,326 individual recruitment. The Maximum sustainable yield (MSY) was 13,411.28 tons and the maximum sustainable economic yield (MEY) was 53.64 million bahts at the F-factor of 1.20. For utilization in the MSY can increase 20% of fishing effort but managing within the same level to be more appropriate
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย
กรมประมง
31 ธันวาคม 2551
กรมประมง
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus(Cuvier,1829) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก