สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการบูรณการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน
ชุติมา รัตนเสถียร, ชุติมา รัตนเสถียร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการบูรณการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน
ชื่อเรื่อง (EN): Harmonization on Test Guidelines and Procedure for New Plant Variety Protection in to ASEAN Standard
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 จากมาตรฐานระดับชาติ เป็นระดับมาตรฐานอาเซียน ของพืช ข้าว ทุเรียน มะละกอ พริก แก้วกาญจนา และมันสำปะหลัง เนื่องจากการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ซึ่งผู้ทรงสิทธิอาจจะขอรับการคุ้มครองภายในประเทศหรือประเทศที่ตนมีการค้าด้วย ขณะที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบของตนเอง ทำให้ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไม่สามารถใช้ผลการตรวจสอบร่วมกันได้ มีผลให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมากขึ้น กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN plus Three, Japan China Korea) จึงได้ร่วมมือกันจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช ฉบับกลุ่มประเทศอาเซียน กอรป ประเทศไทยได้ใช้หลักเกณฑ์ฯ มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่ามีข้อจำกัด จึงเป็นโอกาสให้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น จึงดำเนินการศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษาลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์พื้นเมืองทั่วไปที่มีการปลูกอยู่ตามแหล่งเพาะปลูก และใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นแนวทางประกอบการยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชดังกล่าว สำหรับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน จากนั้นได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศกลุ่มอาเซียน ร่วมกับ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง แก้ไข และแต่ละประเทศนำไปทดสอบใช้ ผลจากการวิจัย ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ของข้าว ทุเรียน มะละกอ พริก แก้วกาญจนา และมันสำปะหลัง ที่เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากล ที่ประกอบด้วย การกำหนดพันธุ์ในชนิดพืชที่ใช้หลักเกณฑ์ฯ นี้ ตรวจสอบ ชนิดและจำนวนส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ วิธีการตรวจสอบ การประเมินความแตกต่าง ความสม่ำเสมอ และความคงตัว การจัดกลุ่มพันธุ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ การอธิบายลักษณะและการอธิบายด้วยภาพลายเส้นหรือภาพถ่าย โดยมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ ใน (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ของข้าว ทุเรียน มะละกอ พริก แก้วกาญจนา และมันสำปะหลัง จำนวน 74 50 62 53 50 และ 34 ลักษณะ ตามลำดับ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชดังกล่าวนี้ สามารถนำไปใช้สำหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืช ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ คำสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542, Plant Varieties Protection Act BE 2542, สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช, Plant Breeder’s Rights (PBR), หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่, Test Guidelines (TGs) and Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) Test of New Varieties of Plants, พันธุ์ที่รู้จักทั่วไป, Common Knowledge Varieties, พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน, Candidate Varieties, พันธุ์เปรียบเทียบ, Similar Varieties, พันธุ์อ้างอิง, Reference Varieties
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการบูรณการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โครงการศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืนของชุมชน และ แนวทาง การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ในการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองพืชผัก การทดสอบศักยภาพของข้าวสาลี เพื่อขอรับรองเป็นพันธุ์พืชใหม่ แผนงานวิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กาแฟ พืชอ้างอิงสำหรับประเมินการตรึงไนโตรเจนโดย N Isotope Dilution Technique มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์รับรอง พ.ศ.2547

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก