สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรียานิจ ชัยจันดี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรียานิจ ชัยจันดี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรชั้นเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อมวลชนกับความรู้ที่เกษตรกรมีต่อการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลทั้งที่เป็นสื่อบุคคลภายในท้องถิ่นและสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่นำเทคโนโลยีการเกษตรไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นตลอดจนการเปรียบเทียบระหว่างสื่อมวลชน สื่อบุคคลภายในท้องถิ่นและสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นว่าสื่อใดมีอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรมากกว่ากันโดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ครัวเรือนละ 1 คน โดยมีขอบเขตของการวิจัย กลุ่มประชากรที่ศึกษานี้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Gross Section Data) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากเอกสารนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ค่าร้อยละและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถิติ TAU C ของ Kendell ในการหาทิศทางของความสัมพันธ์และสถิติ Pearson's R ในการเปรียบเทียบปริมาณความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายในท้องถิ่น สื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่น และสื่อมวลชนกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เกษตรกรมีต่อวิธีการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมี การปลูกพืชชนิดใหม่ ๆ และการเลี้ยงสัตว์ใหม่ ๆ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์พืชและการเลี้ยงปลา 2.การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เกษตรกรมีต่อวิธีการผลิตทางการเกษตรในเรื่องของการปลูกพืชใหม่ ๆ และการเลี้ยงสัตว์ใหม่ ๆ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์พืชและการเลี้ยงปลา ส่วนความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีน้น มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านกำนน/ผู้ใหญ่บ้าน 3.การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่เกษตรกรมีต่อทางการเกษตรแผนใหม่ และความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน 4.การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เกษตรกรมีต่อการผลิตทางการเกษตรแผนใหม่ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์พืช การใช้ปุ๋ยเคมี การปลูกพืชใหม่ ๆ การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากสัตว์ใช้งาน และการเลี้ยงปลา โดยความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน 5.การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่เกษตรกรมีต่อการผลิตทางการเกษตรแผนใหม่ และความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน 6. เพศ และขนาดพื้นที่ทำการเกษตร มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นในขณะที่อายุ การศึกษา และรายได้สุทธิการเกษตร ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่น 7.ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตตามวิธีการแผนใหม่ไม่มีความสมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร 8.สื่อบุคคลภายในท้องถิ่นเป็นสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนและสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสาน ความรู้ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร ในจังหวัดร้อยเอ็ด ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปี 2548 ในภาคตะวันตก ที่มีต่อการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2547 สภาพการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ของเกษตรกรตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก