สืบค้นงานวิจัย
การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำสา(แม่น้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำน่านตอนบน)จังหวัดน่าน
อมรชัย ล้อทองคำ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำสา(แม่น้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำน่านตอนบน)จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง (EN): The Survey on Diversity of Fish in Sa River (A Tributary of Upper Nan River Basin) Nan Province, Northern Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อมรชัย ล้อทองคำ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เชาวลีย์ ใจสุข
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การสำรวจความหลากชนิดปลาในแม่น้ำสา (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) จังหวัด น่าน มีเป้าหมายเพื่อศึกษาชนิดปลาที่มีการแพร่กระจายในแม่น้ำสา โดยผลจากการสำรวจระหว่าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 จากทั้งหมด 10 สถานีตลอดความยาวของ แม่น้ำ พบปลาไม่น้อยกว่า 8 อันดับ 23 วงศ์ 49 สกุล และ 54 ชนิด โดยอันดับ (Order) ที่มีชนิดมาก ที่สุด คือ Cypriniformes พบไม่น้อยกว่า 32 ชนิด (59.2%) อันดับรองลงมา ได้แก่ Siluriformes และ Perciformes พบจำนวนชนิดเท่ากัน คือ 8 ชนิด (29.6%) ตามลำดับ (ภาพที่ 3) สำหรับวงศ์ (Family) ที่มีชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน จำนวน 22 ชนิด (40.7%) วงศ์ที่มีชนิดรองลงมา ได้แก่ วงศ์ปลาค้อ และวงศ์ปลากดเหลือง จำนวน 4 ชนิด (7.4%) และ 3 ชนิด (5.5%) ตามลำดับ พบปลาที่มีการแพรกระจายได้กว้างจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาเลียหิน ปลาขี้ยอก และปลาน้ำหมึก โคราช พบปลาประจำถิ่นจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาติดหินแม่น้ำน่าน ปลาค้อแม่น้ำน่าน และปลา ค้อหัวดำหรือปลาค้อปากกว้าง พบปลาต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกเทศ และ ปลานิล พบปลาที่ หาได้ยาก 1 ชนิด คือ ปลาหมูคอก การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำสา ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน และการสร้างสื่อ จำนวน 2 สื่อ ได้แก่ หนังสือและแผ่นบันทึกข้อมูล เรื่อง พรรณปลาในแม่น้ำสา (แม่น้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำน่านตอนบน) จังหวัดน่าน
บทคัดย่อ (EN): A survey of diversity of fish in Sa River (a tributary of the Upper Nan River basin), Nan Province, northern Thailand was target for study to distribution of fishes in Sa River. This survey was conducted from May 2013 to March 2014 from 10 sampling stations followed longitudinal gradient. Eight orders, 23 families, 49 genera, 54 species of fishes were collected. The most dominant order is Cypriniformes (32 species [59.2%]), followed by Siluriformes (8 species [14.8%]) and Perciformes (8 species [14.8%]) respectively. The most dominant family is Cyprinidae (22 species [40.7%]), followed by Nemacheilidae (4 species [7.4%]) and Bagridae (3 species [5.5%]) respectively. Three species, Garra cambodgiensis, Mystacoleucus obtusirostris) and Opsarius koratensis were Wildly distribution in the river. Three species, Hemimyzon nanensis, Schistura menanensis and Sectoria atriceps are an endemic species to the river. Two alien species, Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus were collected and one rare species is Yasuhikotakia morleti was found. The Awareness to the community by helping to keep for the natural resources of Sa river basin conducted in 2 forms, the knowledge stage from the research to community, and produce 2 media, book and compact disk (CD) of Fish fauna in Sa river (a tributary of upper Nan river basin) Nan Province, northern Thailand.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำสา(แม่น้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำน่านตอนบน)จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 กันยายน 2556
2554A17002224 การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) การสำรวจความหลากชนิดปลาในลุ่มน้ำว้า (แม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านตอนบน) ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน การสำรวจความหลากหลายของชนิดปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำยาว(แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยาว ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สถานภาพการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมในแม่น้ำน่าน ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากการเกษตรกรรม: กรณีศึกษาลำน้ำว้า (ลำน้ำสาขาแม่น้ำน่าน) จังหวัดน่าน ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ. เมือง จ. เลย การประเมินสภาวะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารทรัพยากรประมงในแม่น้ำน่าน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก