สืบค้นงานวิจัย
สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแบคทีเรียบางชนิด
เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแบคทีเรียบางชนิด
ชื่อเรื่อง (EN): Mushrooms extract and their efficiency to inhibit some plant pathogenic fungi and bacteria
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Yaovapa Aramsirirujiwet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแบคที่เรียบางชนิด โดยใช้เห็ดทางการค้าและเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ เห็ดนางรมฮังการี (Pleurotus ostreatus) เห็ดนางฟ้าภูฐาน (P. sajor-caju) เห็ดนางนวลสีซมพู (P. djamor) เห็ดเป้าฮื้อ (P. cystidiosus) เห็ดตับเต่า (Boletus sp.) เห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เห็ดแครง (Schizophy|lum commune) เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) เห็ดออรินจิ (P. eryngi) เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulas) และเห็ดไม่ทราบชนิด โดยใช้ น้ำกลั่น เอทานอล อะซิโตน และเฮกเซน เป็นตัวทำละลาย ทำการสกัดด้วยเครื่องกลั่นระเหยรุญญากาศและเก็บสารสกัดจากเห็ดที่ได้ที่อุณหภูมิ 4 'C ทำการทดสอบ ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 6 ชนิด ได้แก่ Fusarium oxysporum, Curvularia Iunata, Alternaria brassicicola, Colletotrichum gloeosporioides, Sclerotium rolfsii และ Pythium sp. และแบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเห็ดออรินจิ ที่สกัดด้วยน้ำกลั่นและเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. Iunata, A. brassicicola และ C. gleosporioides ได้ดี โดยค่าความเข้มข้นของสารสกัดในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อร C. Iunata , A. brassicicola และ gloeosporioides มีค่าน้อยกว่า 1.563 มก./มล. ส่วนสารสกัดจากเห็ดนางรมฮังการีที่สกัดด้วยอะชิโตนมีฤทธิ์ยับยั้ง การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coi มีค่า MIC น้อยกว่า 170 มก./มล. และสารสกัดจากเห็ดนางรมฮังการีที่สกัดด้วยน้ำกลั่น เห็ดไม่ทราบชนิด ที่สกัดด้วยเอทานอลและอะซิโตน และสารสกัดจากเห็ดตับเต่าที่สกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรีย B. cereus มีค่า MIC น้อยกว่า 170, 190, 170 และ 150 มก./มล. ตามลำดับ ผลการทำทินเลเยอร์โครมาโต รกราฟีพบว่า สารสำคัญที่พบในสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ คือ สาร Protocatechuic acid
บทคัดย่อ (EN): In this study, the efficiency of the mushrooms extract to inhibit some plant pathogenic fungi and some bacteria was carried out. The fruiting body of mushrooms were extracted from both commercial and natural mushrooms such as; Pleurotus ostreatus, P. sajor-caju, P. djamor, P. cystidiosus, Boletus sp., Volvariella volvacea, Schizophyllum commune, Ganoderma lucidum, P. eryngii, Lentinus squarrosulas Mont. and Unknown. Water, ethanol, acetone and hexane were used as solvent. The extraction was done with Rotary evaporator and kept the extracts at 4 ºC. Six plant pathogenic fungi; Fusarium oxysporum, Curvularia lunata, Alternaria brassicicola, Colletotrichum gleosporioides, Sclerotium rolfsii and Pythium sp. and three bacteria; Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus were used for antimicrobial test. Result showed that the water and ethanol extract of P. eryngii could inhibited the growth of C. lunata, A. brassicicola and C. gleosporioides. The minimum inhibitory concentration (MIC) value of mushrooms extracted with ethanol to C. lunata , A. brassicicola and C. gleosporioides were less than 1.563 mg/ml. The acetone extract of P. ostreatus could inhibited the growth of E. coli with MIC value less than 170 mg/ml. The water extract of P. ostreatus, the ethanol and acetone extract of Unknown and the ethanol extract of Boletus sp. could inhibited the growth of B. cereus with MIC value less than 170,190,170 and 150 mg/ml, respectively. Thin layer chromatography method was done and indicated that the important compound in the extract which could inhibited the plant pathogenic fungal growth was protocatechuic acid.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=04 Yaovapa.pdf&id=2590&keeptrack=23
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแบคทีเรียบางชนิด
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี สรุปชุดโครงการวิจัย การเฝ้าระวังการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียและการศึกษากลไกทางเภสัชเพื่อกำหนดการใช้สารต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2546 - 2548 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากโสน (Sesbania javanica) ในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืช ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราและสารปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของพืชวงศ์พริก มะเขือเทศและแตง ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝกและความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจของยสต์ที่แยกจากหญ้าแฝก การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ การควบคุมโรคคะน้าที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากพืช 4 ชนิดในระบบอินทรีย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก