สืบค้นงานวิจัย
ผลการรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ปี 2540
นคร แสงปลั่ง - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลการรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ปี 2540
ชื่อเรื่อง (EN): [Campaign increased rice yield year 1997]
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นคร แสงปลั่ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nakorn Saengplung
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/328970
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ปี 2540
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเพิ่มผลผลิตของอ้อยปลูกร่วมระบบหลังการปลูกข้าวไร่ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการปลูก และความหนาแน่นในการปลูกที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยระบบการใช้น้ำน้อยในนาเขตชลประทานของจังหวัดพิษณุโลก การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของสับปะรด ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตข้าวจากการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของภาคใต้ การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา (ปีที่ 2)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก