สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อัจฉรา กลิ่นจันทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง (EN): The Study Cost and Returns of strawberry CultivationinKhao Kho district Phetchabun
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อัจฉรา กลิ่นจันทร์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองรางช้าง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาแนวทางในการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการกระจายของผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการหาค่าร้อยละ กับกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรส ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแล้ว อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-40 ปี โดยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายได้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 15,001-20,000 และส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ในส่วนของพฤติกรรมและความต้องการใช้บริการของช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มน้ำเสาวรส โดยมีแหล่งซื้อที่นิยมคือร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 เนื่องมากจากเหตุผลหลักคือสะดวกสบาย มีที่จอดรถ และสามารถหาซื้อได้ง่าย รองลงมาร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุผลชื่อเสียงของแหล่งผลิตวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เลือกสถานที่ในการซื้อสินค้า ในส่วนของร้านค้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใกล้แหล่งที่พักอาศัยหรือแหล่งที่ทำงาน จึงทำให้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ร้านค้าที่ใกล้ที่พักหรือแหล่งทำงานมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนจัดจำหน่าย ส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญคือรีสอร์ท โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อน้ำเสาวรสใน รีสอร์ท หรือโรงแรม หากโรงแรมมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้ำเสาวรสจากแหล่งท่องเที่ยวคืออยากลองชิมรสชาติและเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่องวัตถุดิบ จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถเป็นข้อมูลให้ชาวบ้านหมู่บ้านหนองรางช้าง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจมีการพัฒนาการกระจายสินค้าให้กว้างมากขึ้น ไปตามร้านขายของฝากในสถานที่ท่องเที่ยว หรือขยายช่องทางไปยังโรงแรมและรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองรางช้าง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาแนวทางในการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการกระจายของผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการหาค่าร้อยละ กับกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรส ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแล้ว อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-40 ปี โดยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายได้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 15,001-20,000 และส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ในส่วนของพฤติกรรมและความต้องการใช้บริการของช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มน้ำเสาวรส โดยมีแหล่งซื้อที่นิยมคือร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 เนื่องมากจากเหตุผลหลักคือสะดวกสบาย มีที่จอดรถ และสามารถหาซื้อได้ง่าย รองลงมาร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุผลชื่อเสียงของแหล่งผลิตวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เลือกสถานที่ในการซื้อสินค้า ในส่วนของร้านค้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใกล้แหล่งที่พักอาศัยหรือแหล่งที่ทำงาน จึงทำให้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ร้านค้าที่ใกล้ที่พักหรือแหล่งทำงานมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนจัดจำหน่าย ส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญคือรีสอร์ท โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อน้ำเสาวรสใน รีสอร์ท หรือโรงแรม หากโรงแรมมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อน้ำเสาวรสจากแหล่งท่องเที่ยวคืออยากลองชิมรสชาติและเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่องวัตถุดิบ จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถเป็นข้อมูลให้ชาวบ้านหมู่บ้านหนองรางช้าง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจมีการพัฒนาการกระจายสินค้าให้กว้างมากขึ้น ไปตามร้านขายของฝากในสถานที่ท่องเที่ยว หรือขยายช่องทางไปยังโรงแรมและรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น
บทคัดย่อ (EN): The study the cost and returns of planting strawberry. In Khao Kho Phetchaboon 1. The purpose is to study the context of growing strawberry in Khao Kho, Phetchabun 2. To study the cost and rewards of growing strawberry in Khao Kho, Phetchabun 3. To study the cost and benefit. Higher returns Collection of journals Documents and interviews with staff Agricultural Khao Kho. Associated Questionnaires and strawberry growers in Khao Kho. A total of 80 plots scattered in Khao Kho. Has since grown to be one until four acres, mostly planted along the route to the major tourist attraction of his neck. Farmers start preparing soil Conversion to planting strawberry from July onwards and strawberry will start to be sold in stores in November. Until March of each year planting strawberries in this division of the land into three sizes: small, growing area of less than one sized areas planted 3 rai and a large planted area of 4 rai analysis. Data showed that planting strawberries of small farm. Total cost 580,259 baht compensation includes 1,972,806 baht and net income 1,392,549 baht, the net present value (NPV) is equal to 1,139,897 baht, which is more than 0 internal rate of return (IRR) is equal to 50%. is greater than the discount rate to be determined is a 7 percent return on cost (B/C ratio) is equal to 3.41, which is greater than one, and the payback period (PB) is equal to 5.4 months of farm size. Total cost 1,144,265 baht total return 4,356,999 baht and net income 3,212,734 baht, the net present value (NPV) is equal to 2,723,840 baht, which is more than 0 internal rate of return (IRR) is equal to 57% of. Is greater than the discount rate to be determined is a 7 percent return on cost (B/C ratio) is equal to 4.27, which is greater than one, and the payback period (PB) is equal to four months hectares large. The total cost of 2,120,961 total return and net income 4,272,088 6,393,049 baht, with a net present value (NPV) is equal to 3,697,142 baht, which is of great value and internal rate of return greater than 0. Internal rate of return is equal to 42%, which is greater than the discount rate to be determined is a 7 percent return on cost (B/C ratio) is equal to 3.03, which is greater than one, and the payback period (PB) is equal to 6.6 months. So you can see that planting strawberry are reasonable and are worth the investment. By comparison, you can see that. Planting strawberry plants of medium is suitable and attractive as possible. A minor field of small and large, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2559
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากรายในบ่อดิน จังหวัดชัยนาท ปี 2564 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของธุรกิจแปรรูปยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและการยอมรับของเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbrook แบบประณีต การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของการเลี้ยงแม่สุกรพื้นเมืองภายใต้รูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดสกลนคร สมการการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก