สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย
อำนวย คงพรหม, อุดมสิน อักษรผอบ, นิภา กุลานุจารี, กฤษฎา ธงศิลา - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Mitre Squid (Photololigo chinensis) and Indian Squid (P. duvaucelii) in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยน่านน้ำไทย
บทคัดย่อ: ประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล?วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ?าวไทย โดยเก็บข?อมูลจากเรืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็ก ขนาดกลาง อวนลากคู?และอวนครอบหมึก บริเวณท?า เทียบเรือในเขตจังหวัดชายฝ??งอ?าวไทย ระหว?างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2551 พบว?าหมึกกล?วยชนิด P. chinensis มีอัตราการจับเฉลี่ยเท?ากับ 0.361 1.270 6.534 กก./ชม. และ 56.213 กก./วัน ตามลําดับ มีการแพร?กระจายขนาดความยาวอยู?ในช?วง 3.50-41.50 เซนติเมตร โดยมีขนาดความยาวแรกจับเท?ากับ 11.17 11.92 11.70 และ 12.52 เซนติเมตร ตามลําดับ มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท?ากับ Lt = 42.00 (1-e-1.65(t+0.0023)) สัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 4.79 ต?อป?สัมประสิทธิ์การตายโดย ธรรมชาติ (M) เท?ากับ 2.31 ต?อป?และสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เท?ากับ 2.48 ต?อป?สําหรับหมึก กล?วยชนิด P. duvaucelii มีอัตราการจับเฉลี่ยเท?ากับ 0.403 0.774 9.314 กก./ชม. และ 59.411 กก./วัน ตามลําดับ พบแพร?กระจายขนาดความยาวอยู?ในช?วง 2.25-22.75 เซนติเมตร โดยมีขนาดความยาวแรกจับ เท?ากับ 8.65 8.89 8.53 และ 6.86 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท?ากับ Lt = 23.00 (1- e -2.25(t+0.0026)) สัมประสิทธิ์การตายรวม 7.76 ต?อป?สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ 3.35 ต?อป?และ สัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง 4.41 ต?อป?ศักย?การผลิตสูงสุด (MSY) ของหมึกกล?วยทั้ง 2 ชนิดเท?ากับ 37,179.29 ตัน ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ? (F-factor) เท?ากับ 1.15 และมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 3,011.98 ล?านบาท ณ ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ?เท?ากับ 0.90 แสดงว?าใน พ.ศ. 2551 มีการลง แรงประมงต่ํากว?าระดับการลงแรงประมง ณ จุดศักย?การผลิตสูงสุดของหมึกกล?วยชนิด P. chinensis และ P. duvaucelii เท?ากับร?อยละ 15 และสูงกว?าจุดมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืนร?อยละ 10
บทคัดย่อ (EN): Stock assessment of Mitre squid (Photololigo chinensis) and Indian squid (P. duvaucelii) in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawlers, medium otter board trawlers, paired trawlers and squid falling net at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2008. Results showed average catch per unit effort of P. chinensis were 0.361, 1.270, and 6.534 kg/hr and 56.213 kg/day, respectively. Size distribution was in range 3.50 - 41.50 cm. Length at first capture were 11.17, 11.92, 11.70 and 12.52 cm, respectively. von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt = 42.00 (1-e-1.65(t+0.0023)).Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 4.79, 2.31 and 2.48 per year, respectively. While P. duvaucelii has average catch per unit effort were 0.403, 0.774, and 9.314 kg/hr and 59.411 kg/day respectively. Size distribution was in range 2.25 - 22.75 cm. Length at first capture were 8.65, 8.89, 8.53 and 6.86 cm, respectively. von Bertalanffy growth equation was expressed in equation Lt =23.00 (1-e-2.25(t+0.0026)). Total mortality coefficient, natural mortality coefficient and fishing mortality coefficient were 7.76, 3.35 and 4.41 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable economic yield (MEY) of P. chinensis and P. duvaucelii were37,179.29tons and 3,011.98 million baht at 0.9 of relative fishing effort level. These should be quoted that in year 2008; there were 5% under fishing effort at MSY point and at 10% MEY point
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทรายแดงชนิด Nemipterus hexodon และ N. peronii ในอ่าวไทย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหน้าดินในน่านน้ำไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus delagoae(Valenciennes, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก