สืบค้นงานวิจัย
ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น
อนุธิดา เทพา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of rootstocks on growth and development, and yield of Japanese cucumber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนุธิดา เทพา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anutida Taepa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การใช้ต้นตอต้านทานโรคเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการเข้าทำลายของเชื้อโรคทางดินในแตงกวาญี่ปุ่น แต่อาจ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเดิบโตของยอดพันธุ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น โดยมี 4 กรรมวิธี ได้แก่ ต้นแตงกวาญี่ปุ่นที่ไม่ได้ต่อยอด (กรรมวิธีควบคุม) ต้นแตงกวาญี่ปุ่น ที่ต่อยอดบนต้นตอแตงกวาญี่ปุ่น (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) ต้นแตงกวาญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้ำเต้า และต้นแตงกว่า ญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม เมื่อต้นกล้าที่ต่อยอดแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ย้ายปลูกลงแปลงที่ศูนย์วิจัย สาธิต และ ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยะ จ.ชียงใหม่ บันทึกการเติบโต การออกดอก และจำนวนผลต่อต้น ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ต้นแตงกวาญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้ำเต้ามีความสูงของต้นและขนาดของใบ ไม่แตกต่างจากต้นในกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีเปรียบเทียบ แต่มีขนาดใหญ่กว่าต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม นอกจากนี้ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอน้ำเต้ายังให้จำนวนดอกทั้งหมด จำนวนดอกเพศเมีย และจำนวนกิ่งแขนงสูงที่สุด ซึ่งสูงกว่า ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยมอย่างมีนัยสำคัญ ต้นในกรรมวิธีควบคุมให้เปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียสูงกว่าต้นในกรรมวิธีอื่นๆ ทุกกรรมวิธี แต่มีจำนวนผลต่อต้นไม่แตกต่างกัน ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยมให้ผลที่มีขนาดสั้นกว่าผลจากต้นใน กรรมวิธีควบคุมสรุปได้ว่าการใช้ต้นตอน้ำเต้าไม่ส่งผลในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอดพันธุ์แตงกวาญี่ปุ่น
บทคัดย่อ (EN): Using resistant rootstock is a method to reduce soil borne disease infection in Japanese cucumber. However, some rootstocks may affect growth and development of the scion. The object of this research was to determine the effects of rootstocks on growth and development, and yield of Japanese cucumber. There were four treatments, including non-grafted Japanese cucumber (control), Japanese cucumber grafted on Japanese cucumber rootstock (comparison), Japanese cucumber grafted on bottle gourd rootstock, and Japanese cucumber grafted on angled loofah rootstock. When the grafted seedlings had 2-3 true leaves, they were transplanted into the field at Mae Hia Agricultural Research, Demonstrative, and TrainingCenter, Chiang Mai. Growth, flowering, and number of fruits of the Japanese cucumber plants were recorded during December 2012 to March 2013. The results showed that plant height and leaf sizes of Japanese cucumber grafted on bottle gourd rootstock were similar to those of the control and the comparison but bigger than those of the plant grafted on angled loofah rootstock. Moreover, the plant grafted on bottle gourd rootstock had the highest of total number of flowers, number of female flowers, and number of lateral stems, which were significantly higher than those of the plant grafted on angled loofah rootstock. The control plant had the highest percentage of female flowers among all the treatments, but had number of fruits per plantsimilar to other treatments. The fruit of Japanese cucumber grafted on angled loofah rootstockwere shorter than the control. It can be concluded that using bottle gourd rootstock caused no negative effects on growth and development, and yield of Japanese cucumber.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=V_007.pdf&id=1667&keeptrack=10
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของปุ๋ยมูลไก่ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง ผลของการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง อิทธิพลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของส้มเขียวหวาน ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง (ปีที่ 2) ผลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสมุนไพรผักคาวตอง ประมาณการให้น้ำชลประทานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตที่เหมาะสมของหญ้าปักกิ่ง ผลของต้นตอมะเขือที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศสีดา ในสภาพโรงเรือนในฤดูฝน ผลของการใช้วัสดุคลุมแปลงปลูกที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟ้าทะลายโจร ผลของระดับของการให้นํ้าชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าหวาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก