สืบค้นงานวิจัย
การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์
เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, วราห์ เทพาหุดี, สุบรรณ เสถียรจิตร, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, วราห์ เทพาหุดี, สุบรรณ เสถียรจิตร, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): An experiment on broodstock rearing of Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii, De Man in cages suspended in an earthen pond; Intensification of commercial larval production.
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ การทดลองเลี้ยงพ่อแม่กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดินเพื่อศึกษาสัดส่วนเพศและอัตราการปล่อยที่เหมาะสมต่อความสามารถในการสืบพันธุ์วางไข่ซ้ำ เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์ โดยใช้พ่อแม่กุ้งที่มีไข่แก่อายุประมาณ 5 เดือน จากบ่อเลี้ยงของเกษตรกร ปล่อยให้แม่กุ้งสลัดไข่ทิ้งก่อนเริ่มต้นการทดลองโดยทดสอบสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1:1, 1:2.3, 1:4 และ 1:9 ที่อัตราการปล่อย 5 ระดับ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 ตัวต่อลูกบาศ์กเมตร ตามลำดับ โดยใช้กระชังขนาด 1.5 ลูกบาศ์กเมตร แขวนลอยในบ่อดิน 800 ตารางเมตร โดยแม่กุ้งมีน้ำหนักและความยาวตัวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 21.10?2.45 กรัม และ12.21?0.75 เซนติเมตร ให้อาหารกุ้งแบบจมน้ำโปรตีน 38 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวัน ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 120 วัน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการปล่อยที่ 10 ตัวต่อลูกบาศ์กเมตร มีเปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์วางไข่เฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) โดยที่รอบของการวางไข่ซ้ำ ผลผลิตของจำนวนลูกกุ้งแรกฟัก จำนวนลูกกุ้งต่อกรัมแม่ อัตรารอดของลูกกุ้งคว่ำ และความทนทานของลูกกุ้งคว่ำต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง (P>0.05) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาโดยภาพรวมในครั้งนี้ เห็นควรแนะนำให้ปล่อยพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดินที่สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:4 ที่อัตราการปล่อย 10 ตัวลูกบาศ์กเมตร เป็นระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตลูกกุ้งก้ามกรามสูงสุด คำสำคัญ : กุ้งก้ามกราม การเพาะพันธุ์ อัตราการปล่อย สัดส่วนเพศ กระชัง บ่อดิน The experiment on rearing of broodstock of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) in cages suspended in the earthen pond was to study the optimal sex ratio and stocking density on the capability of repeated multiple spawning and commercial larval production. Male and female at 5 months age were purchased from the culture pond. Mature gravid females were allowed to natural spawn before starting the experiment. Four levels of sex ratio (male:female) at 1:1, 1:2.3, 1:4, and 1:9 at five stocking densities of 10, 20, 30, 40 and 50 prawns/m3 were tested in 1.5 m3 cages suspended in a 800 m2 earthen pond. Female with an initial body weight and length were 21.10?2.45 g and 12.21?0.75 cm. All prawns were fed with 38% protein demersal pellet feed at 3% of body weight per day for 120 days. Results found that stocking density at 10 prawns/m3 had average repeated multiple spawnings significantly (P0.05). In addition, spawning cycle, total larval production, no. of larvae/g female, survival of post-larvae and tolerance of post-larvae on the rapid changes of water salinity were not significant differences among treatments (P>0.05). However from overall results, it would be suggested that optimal sex ratio and density of giant freshwater prawn in cages suspended in the earthen pond was 1:4 (male:female) at 10 prawns/m3 for maximum post-larvae production. บทคัดย่อ การทดลองเลี้ยงพ่อแม่กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดินเพื่อศึกษาสัดส่วนเพศและอัตราการปล่อยที่เหมาะสมต่อความสามารถในการสืบพันธุ์วางไข่ซ้ำ เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์ โดยใช้พ่อแม่กุ้งที่มีไข่แก่อายุประมาณ 5 เดือน จากบ่อเลี้ยงของเกษตรกร ปล่อยให้แม่กุ้งสลัดไข่ทิ้งก่อนเริ่มต้นการทดลองโดยทดสอบสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1:1, 1:2.3, 1:4 และ 1:9 ที่อัตราการปล่อย 5 ระดับ คือ 10, 20, 30, 40 และ 50 ตัวต่อลูกบาศ์กเมตร ตามลำดับ โดยใช้กระชังขนาด 1.5 ลูกบาศ์กเมตร แขวนลอยในบ่อดิน 800 ตารางเมตร โดยแม่กุ้งมีน้ำหนักและความยาวตัวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 21.10?2.45 กรัม และ12.21?0.75 เซนติเมตร ให้อาหารกุ้งแบบจมน้ำโปรตีน 38 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวัน ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 120 วัน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการปล่อยที่ 10 ตัวต่อลูกบาศ์กเมตร มีเปอร์เซ็นต์การผสมพันธุ์วางไข่เฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) โดยที่รอบของการวางไข่ซ้ำ ผลผลิตของจำนวนลูกกุ้งแรกฟัก จำนวนลูกกุ้งต่อกรัมแม่ อัตรารอดของลูกกุ้งคว่ำ และความทนทานของลูกกุ้งคว่ำต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง (P>0.05) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาโดยภาพรวมในครั้งนี้ เห็นควรแนะนำให้ปล่อยพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดินที่สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:4 ที่อัตราการปล่อย 10 ตัวลูกบาศ์กเมตร เป็นระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตลูกกุ้งก้ามกรามสูงสุด คำสำคัญ : กุ้งก้ามกราม การเพาะพันธุ์ อัตราการปล่อย สัดส่วนเพศ กระชัง บ่อดิน The experiment on rearing of broodstock of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) in cages suspended in the earthen pond was to study the optimal sex ratio and stocking density on the capability of repeated multiple spawning and commercial larval production. Male and female at 5 months age were purchased from the culture pond. Mature gravid females were allowed to natural spawn before starting the experiment. Four levels of sex ratio (male:female) at 1:1, 1:2.3, 1:4, and 1:9 at five stocking densities of 10, 20, 30, 40 and 50 prawns/m3 were tested in 1.5 m3 cages suspended in a 800 m2 earthen pond. Female with an initial body weight and length were 21.10?2.45 g and 12.21?0.75 cm. All prawns were fed with 38% protein demersal pellet feed at 3% of body weight per day for 120 days. Results found that stocking density at 10 prawns/m3 had average repeated multiple spawnings significantly (P0.05). In addition, spawning cycle, total larval production, no. of larvae/g female, survival of post-larvae and tolerance of post-larvae on the rapid changes of water salinity were not significant differences among treatments (P>0.05). However from overall results, it would be suggested that optimal sex ratio and density of giant freshwater prawn in cages suspended in the earthen pond was 1:4 (male:female) at 10 prawns/m3 for maximum post-larvae production.
บทคัดย่อ (EN): This experiment on rearing of broodstock of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) in cages suspended in the earthen pond was to study the optimal stocking density and sex ratio for commercial larval production. Broodstocks, collected at the 1st harvest from the farmer’s culture pond and all gravid females were already spawned, were used for the experiment. Five stocking densities of broodstocks were 10, 20, 30, 40 and 50 prawns/m2 together with 4 levels of sex ratio were 1:1, 1:2-3, 1:4, and 1:9 respectively in 1 m2 cages suspended in a 800 m2 earthen pond with initial weight and length of females were 21.10?2.45 g and 12.21?0.75 cm. Broodstocks were fed with 38% protein demersal feed at 3% of body weight per day for 120 days. Results found that stocking density at 10 prawns/m2 (cage) had average percentages of spawning significantly (P0.05) by which sex ratio of 2:8 (1:4) gave the highest percentages of spawning which were 37.5?10.20, 46.87 ?1.19, and 43.75?7.21% at the 1st, 2nd and 3th spawning respectively. Hatching rates, number of hatchlings per gram female body weight and female survivals were found to decrease with increasing number of spawning which were not significant (P>0.05) differences among treatments. Overall hatching rates, number of hatchlings per gram female body weight and female survivals at 3 times of spawning were 89.70?3.29, 89.45?3.01, and 88.47? 3.51%, 517.13?24.17, 516.63?19.96, and 510.29?21.50 larvae and 58.44, 58.12, and 54.89% respectively. Survivals and body weight of post-larvae did not differ (P>0.05) among treatments at 3 times of spawning. The stress test by rapid change of water salinity found that time which caused 50% of post-larvae died were not significant differences (P>0.05) among treatments which had overall averages of 50.20?1.25, 49.65?1.63, and 49.70?1.98 minutes at the 1st, 2nd and 3th spawning respectively. From overall results, it suggests that optimal stocking density and sex ratio for rearing broodstocks of Giant Freshwater Prawn in cages suspended in earthen pond for maximum larval production is 10 prawns/m2 with sex ratio of 1:4. This experiment on rearing of broodstock of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) in cages suspended in the earthen pond was to study the optimal stocking density and sex ratio for commercial larval production. Broodstocks, collected at the 1st harvest from the farmer’s culture pond and all gravid females were already spawned, were used for the experiment. Five stocking densities of broodstocks were 10, 20, 30, 40 and 50 prawns/m2 together with 4 levels of sex ratio were 1:1, 1:2-3, 1:4, and 1:9 respectively in 1 m2 cages suspended in a 800 m2 earthen pond with initial weight and length of females were 21.10?2.45 g and 12.21?0.75 cm. Broodstocks were fed with 38% protein demersal feed at 3% of body weight per day for 120 days. Results found that stocking density at 10 prawns/m2 (cage) had average percentages of spawning significantly (P0.05) by which sex ratio of 2:8 (1:4) gave the highest percentages of spawning which were 37.5?10.20, 46.87 ?1.19, and 43.75?7.21% at the 1st, 2nd and 3th spawning respectively. Hatching rates, number of hatchlings per gram female body weight and female survivals were found to decrease with increasing number of spawning which were not significant (P>0.05) differences among treatments. Overall hatching rates, number of hatchlings per gram female body weight and female survivals at 3 times of spawning were 89.70?3.29, 89.45?3.01, and 88.47? 3.51%, 517.13?24.17, 516.63?19.96, and 510.29?21.50 larvae and 58.44, 58.12, and 54.89% respectively. Survivals and body weight of post-larvae did not differ (P>0.05) among treatments at 3 times of spawning. The stress test by rapid change of water salinity found that time which caused 50% of post-larvae died were not significant differences (P>0.05) among treatments which had overall averages of 50.20?1.25, 49.65?1.63, and 49.70?1.98 minutes at the 1st, 2nd and 3th spawning respectively. From overall results, it suggests that optimal stocking density and sex ratio for rearing broodstocks of Giant Freshwater Prawn in cages suspended in earthen pond for maximum larval production is 10 prawns/m2 with sex ratio of 1:4.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2551
ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันธุ์ปลาบึก ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ เปรียบเทียบความแข็งแรงและอัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกรามที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงด้วยไส้เดือนอินเดีย และอาหารผสมสำเร็จรูป การจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus, Herre, 1927 ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต : การยอมรับอาหารและการสืบพันธุ์ ศึกษาการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) ในบ่อซีเมนต์ในระดับความหนาแน่นและอัตราส่วนเพศแตกต่างกัน การศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ การศึกษาการเลี้ยงกบติดผาเหลืองเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ความชุกชุมและการแพร่กระจายของหอยลาย (Paphia undulata) ในแหล่งฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก