สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยในทางเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เสาวภา ชูมณี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยในทางเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง (EN): The Study of Impacts of Using Fertilizer in Agriculture on the Quality of Water and Soil in Pasak Watershed Upper Area, Muang District, Phetchabun Province.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เสาวภา ชูมณี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ (NO3) และ ฟอสฟอรัส (P) ในตัวอย่างน้ำและดินในบริเวณ พื้นที่ลุ่มน้ำบำาสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด 3 ตำบล คือ ตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลดงมูลเหล็ก เกษตรกรในพื้นที่นี้มีการปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ และพืชชนิดอื่นๆ ปลูก หมุนเวียนกันไป การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในปฏิกิริยาของ Griss และหาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ด้วยวิธีโมลิบดีนัมบลู จากการศึกษาในตัวอย่างน้ำมีปริมาณนไตรท์อยู่ที่ช่วง 0.0084-0.1070 มิลลิกรัม ต่อลิตร และปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ช่วง 0.0155-0.1070 มิลลิกรัมต่อลิตร และในตัวอย่างดิน พบปริมาณ ไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.0823-2.0186 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 11.4828-227.461 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
บทคัดย่อ (EN): Nitrite (NO~) and phosphorus (P) concentration were determined in water and soil in Pasak Watershed Upper Area, Mueang District, Phetchabun Province. There are 3 tampons as Thapon, Nangua, and Dongmunlek. Farmers in the area planted nice corn, tobacco and other plants. Nitrite was determined by Griess reaction and total phosphorus was done using the molybdenum blue phosphorous method. The Average concentrations along the water samples found in an interval of 0.0084 and 0.2078 mgL for nitrite and 0.0155 and 0.1070 mgL for phosphorus. The soil sample found in an interval of 0.0823 and 2.0186 mgkg for nitrite and 11.4828 and 227.4621 mgkg
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยในทางเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2553
ผลของการจัดการดินและปุ๋ยต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน ความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำบางประการในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน. ผลกระทบของระบบการให้น้ำและปุ๋ยต่อการผลิตดอกของเยอบีร่าสายพันธุ์ยุโรป ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังเกิดอุทกภัย แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาเทคนิคการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ำอิง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก