สืบค้นงานวิจัย
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานภาพบางประการทางสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2) การใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ 3) ปัญหาอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและตำบล ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 236 คน 26 อำเภอ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 79.66 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS VERSION 11.5 โดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีอายุเฉลี่ย 44.27 ปี อายุราชการ 22.26 ปี มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 59 มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ส่วนมากร้อยละ 85.60 ไม่ได้รับผิดชอบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ร้อยละ 82.45 ได้รับความรู้คอมพิวเตอร์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา หลักสูตรที่ได้รับการ อบรมมากได้แก่ Microsoft Words ร้อยละ 67.55 และ Internet ร้อยละ 62.76 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนมาก ร้อยละ 66.49 มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.35 ปี โปรแกรมที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ Microsoft Words ร้อยละ 61.17 สำนักงานเกษตรอำเภอส่วนมากร้อยละ 77.13 มีการติดตั้ง Internet เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารใน Web Site กรมส่งเสริมการเกษตรมากที่สุด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับมาก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการอบรมจากจังหวัด หรือที่อื่นแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้บริหารระดับอำเภอไม่ให้ความสำคัญในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการใช้ Internet และ E - mail ไม่มีงบประมาณปรับปรุงคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำไม่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก จากผลการศึกษาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) สำนักงานเกษตรจังหวัดควรจัดฝึกอบรมและทบทวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอทุกคน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะการใช้ Internet และ E- mail 2) สำนักงานเกษตรจังหวัดควรนำผลการใช้คอมพิวเตอร์ มากำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาความดีความชอบ และ 3) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
เอกสารแนบ 1
ความต้องการสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อวิทยุชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร ประสิทธิภาพในการใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่าง ๆ ของเกษตรตำบลในจังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก