สืบค้นงานวิจัย
ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536
ประเดิม ฉ่ำใจ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประเดิม ฉ่ำใจ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสื่อ 29 ประเภทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การวิจัยครอบคลุมถึงการเตรียมการก่อนการผลิต การผลิต การเผยแพร่ การประสานงานตลอดจนปัญหาต่างๆที่พบในแต่ละขั้นตอน และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งนี้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จากบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายในส่วนกลางจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ วิธีการศึกษาที่ใช้เป็นหลักคือ การสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรทั้งประเทศ แล้วเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและ one way analysis of variance ซึ่งใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและเผยแพร่ของบุคลากรในระดับต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามผลจากวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ในเรื่องของปัญหาการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ พบว่าการดำเนินงานของบุคลากรในส่วนกลาง ภาคและจังหวัด ระบุระดับของปัญหาน้อยกว่าระดับปฏิบัติในพื้นที่ อันได้แก่ อำเภอและตำบล กล่าวคือปัญหาด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เมื่อสรุปปัญหาหลักสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ พบว่าปัญหาหลักคือ การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่มากเกินไป ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคือ การมีการปรับปรุงระบบ/โครงสร้างให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อโดยตรง และควรมีการผึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความสามารถตลอดจนทักษะด้านสื่อสูงขึ้น ส่วนด้านการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นผู้กำหนดนโยบายควรให้การสนับสนุน การทำงานระดับปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และทันเวลาใช้งาน นอกจากนั้นยังควรมีการร่วมกันในการวางแผนการผลิตและเผยแพร่สื่อโดยร่วมกันกระทำทุกระดับและหน่วยงาน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2537
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536
กรมส่งเสริมการเกษตร
2537
การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการศึกษา 2515-2519 ความต้องการเอกสารเผยแพร่เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันออก การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวัชพืชของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาการดำเนินงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552/53 ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีและงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร การจัดหาเมล็ดพันธุ์หลักในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก