สืบค้นงานวิจัย
ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
จำปา พาดฤทธิ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จำปา พาดฤทธิ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดถั่วเขียวได้ทำการศึกษากับถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 จำนวน 4 ซ้ำ และกำหนดให้จำนวนครั้งในการให้น้ำ จำนวน 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งและไม่มีการให้น้ำ เป็นสิ่งทดลองแล้วเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอก เปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนผิดปกติ เปอร์เซ็นต์เมล็ดตาย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็ง จากการทดสอบความงอกโดยวิธีมาตรฐาน การทำให้ฝักถั่วเขียวที่แห้งแล้วเปียกน้ำในจำนวนครั้งที่แตกต่างกัน มีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดถั่วเขียวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปียกน้ำครั้งที่ 2, 3 และครั้งที่ 4 เปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วเขียวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเป็น 83.5%, 58.3% และ 25.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเมล็ดจากฝักถั่วที่ไม่เคยเปียกน้ำ และเมล็ดจากฝักถั่วที่ผ่านการเปียกน้ำเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 98% และ 93.3% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าถั่วเขียวเมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยวแล้วถ้าโดนฝนก็มีโอกาสที่จะเสียหายเป็นไปได้มาก ถึงแม้ว่าการเปียกน้ำ 1 ครั้งไม่ทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกแตกต่างทางสถิติกับเมล็ดจากฝักที่ไม่เคยเปียกน้ำ ความเสียหายจากผลการทดลองจะพบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกที่สูญเสียไปจะแสดงออกในรูปของต้นอ่อนผิดปกติและเมล็ดตายซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อฝักถั่วได้รับน้ำจำนวนครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะการให้น้ำครั้งที่ 4 มีเมล็ดตายถึง 50.3% และมีต้นอ่อนผิดปกติ 24.3% ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งจะลดลงเมื่อการให้น้ำครั้งที่ 2 แต่การให้น้ำครั้งที่ 3 และ 4 ไม่ทำให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งลดลง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/156941
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
กรมส่งเสริมการเกษตร
2545
เอกสารแนบ 1
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว การตอบสนองของถั่วเขียวต่อการจัดระยะปลูกและปริมาณการให้น้ำ การใช้ปุ๋ยทางใบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การประดิษฐ์กระดานนับ 100 เมล็ดสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ :III การเจริญของราก โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวให้มีคุณภาพ การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์กำแพงแสน 1 ในฤดูแล้ง การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก