สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง
เทอดไทย ทองอุ่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง
ชื่อเรื่อง (EN): Development of prototype of functional drink to prevent and decreases risk of acute myocardial infarction from leaves of Nelumbo nucifera
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เทอดไทย ทองอุ่น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Terdthai Tong-un
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สืบเนื่องจากบทบาทของความเครียดออกชิเดชันต่อการเกิดพยาธิสภาพของภาวะหัวใจขาดเลือด ฤทธิ์ ปกป้องภาวะหัวใจขาดเลือดจึงได้รับความสนใจอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาฤทธิ์ปกป้องภาวะ หัวใจขาดเลือดของสารสกัดใบบัวหลวง นำหนูแรทเพศผู้ ชนิด Wistar น้ำหนัก 180-220 กรัม จะได้รับการ ป้อนสารสกัดใบบัวหลวงขนาด 1, 10 และ 100 มิลลิกรัมต่อก็โลกรัมน้ำหนักตัววันละครั้งเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นมาเหนี่ยวภาวะหัวใจขาดเลือดด้วย isoproterenol เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะประเมินระดับ lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK), Troponin-T ในเลือดและประเมิน oxidative damage markers ใน หัวใจ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดใบบัวหลวงทุกขนาดที่ใช้ในการศึกษาจะเพิ่มการทำงานของ เอนไซม์ catalase (CAT) แต่ลด malondialdehyde leve! ใน myocardium นอกจากนั้นยังพบการลด (lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK) และ Troponin-T ในกระแสเลือด ข้อมูลจาก การศึกษาครั้งนี้จึงบ่งชี้ว่าสารสกัดใบบัวหลวงมีศักยภาพในการป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด กลไกการออกฤทธิ์ ส่วนหนึ่งผ่านการเพิ่มการทำงานของเอนไชม์ต้านอนุมูลอิสระคือ CAT ทำให้ความเครียดออกชิเดชันลดลง อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อวิทยาของหัวใจร่วมพิษวิทยาและสารที่ น่าจะเป็นตัวออกฤทธิ์
บทคัดย่อ (EN): Due to the role of oxidative stress on the pathophysiology of myocardium ischemia, the protective effect against myocardium ischemia of Nelumbo nucifera leaves extract has gained much attention. Therefore, this study aimed to determine the protective effect against myocardial ischemia of N.nucifera leaves extract. Male Wistar rats, weighing 180-220 g, were orally given the extract once daily at doses of 1, 10 and 100 mg/kg for 28 days. Then, they were induced myocardial ischemia by isoproterenol. At the end of study, lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK), and Troponin-T level in serum and oxidative damage markers in myocardium were evaluated. The results showed that N.nucifera leaves extract at all doses used in this study enhanced catalase (CAT) activity but decreased malondialdehyde (MDA) level in myocardium. In addition, the decreased lactate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CK) and Troponin-T in serum were also observed. Therefore, the current data revealed N.nucifera leaves extract possessed the protective effect against myocardial ischemia. The possible underlying mechanism occurred partly via the increased activity of antioxidant enzyme especially CAT giving rise to the decreased oxidative stress. However, further researches about the histological changes of myocardium , toxicity and the possible active ingredient are essential.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 225,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
นํ้าผัก - ผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ นํ้ามันมะกอกกับสุขภาพ เคล็ดลับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง การศึกษาหาสายพันธุ์บัวหลวงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตรากบัว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อสุขภาพจากเห็ด เปปไทด์กับสุขภาพ การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากเงาะเพื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ โดยใช้พลังงานต่ำ โครงการย่อยที่ 10: การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ต้นแบบในการป้องกันโรคใบจุดสำหรับการปลูกพืช ตระกูลกะหล่ำบนพื้นที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก