สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตไหมที่เหมาะสม
สุกัญญา ชุ่มชื่น, สมบัติ กองภา, สุธาทิพย์ ห้องทองแดง, วรพจน์ รักสังข์, จุฑารัตน์ จามกระโทก, กาญจิฎาภา วีระภักดีสุข, สุทธิสันต์ พิมพะสาลี, สุกัญญา ชุ่มชื่น, ธนพร ศิลปชัย, นพดล พันธุ์คำเกิด, วันทนา ทองเล่ม - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตไหมที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง (EN): ResearchandDevelopmentonSilkwormVarietyand Suitable Technologyfor SilkProduction
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยลูกผสมรังสีเหลืองให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดี โดยการสร้างลูกผสมสามทางและลูกผสมคู่ จำนวน 5 คู่ผสม เลี้ยงเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานซึ่งเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ เลี้ยง 4 รุ่น/ปี (เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ผลการทดลองพบว่า ลูกผสมสามทางพันธุ์ WN x (NN x ม)มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดลองที่ให้ผลผลิตน้ำหนักรังสด น้ำหนักเปลือกรัง และเปอร์เซ็นต์เปลือกรัง รวมถึงคุณลักษณะด้านการสาวทุกด้านที่ศึกษาได้แก่ การสาวง่าย เปอร์เซ็นต์เส้นใย เปอร์เซ็นต์สาวได้จากเปลือกรัง ความยาวเส้นใย ซึ่งให้คุณภาพที่ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตไหมที่เหมาะสม
กรมหม่อนไหม
30 กันยายน 2552
กรมหม่อนไหม
โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์ โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู สถานภาพการผลิตและตลาดไหม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใช้ประโยชน์ การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไหมไทยลูกผสมเดี่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์ใหม่ A10 และ A11

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก