สืบค้นงานวิจัย
การดำเนินงานโครงการแปรรูป ปี 2546 กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ราตรี ยศศรี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานโครงการแปรรูป ปี 2546 กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ราตรี ยศศรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จำนวน 34 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ใช้ค่าสถิติ ความถี่ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกมีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี และมีอาชีพหลักในการทำนา มีรายได้ทางการเกษตรเฉลี่ยปีละ 20,588.20 บาท นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 17,611.70 บาท รายจ่ายในครอบครัวเฉลี่ย 28,970.50 บาท เป็นสมาชิกกลุ่มมาแล้วเฉลี่ย 4.4 ปี ส่วนใหญ่มีหุ้นคนละ 2 หุ้นมูลค่า 200 บาท สมาชิกส่วนน้อยได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการโครงการและได้นำความรู้ด้านการบริหารกลุ่ม การวางแผนการผลิตไปใช้ทั้งหมด แต่ส่วนน้อยที่นำวิชาการบัญชีไปใช้ได้ ในด้านการรับความรู้ สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการไปศึกษาดูงานกลุ่มอื่น จากการดูโทรทัศน์ และหน่วยงานอื่นๆให้ความรู้ เป็นส่วนน้อย ส่วนการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรนั้นส่วนใหญ่เป็นการวางแผนการผลิต แนะนำการทำบัญชี สมาชิกกลุ่มทั้งหมดมีส่วนร่วมในการผลิต และส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตสินค้า การบำเพ็ญประโยชน์ แต่ส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หลักของตำบล การจำหน่ายสินค้า สมาชิกส่วนใหญ่ซื้อวัตถุดิบเส้นด้ายและไหมจากกลุ่มทั้งหมด ส่วนน้อยที่ซื้อเองจากตลาดและ ที่ซื้อเองและซื้อกลุ่ม จำนวนสมาชิกครึ่งหนึ่งที่ส่งผ้าประจำทุกเดือนและส่วนใหญ่ใช้เวลาทอผ้าเดือนละ 11 - 20 วันๆละ 4 - 6 ชั่วโมง ส่วนน้อยที่จะทอทุกวัน หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่มีการทอผ้าเพิ่มขึ้น มีการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า ฟอกย้อมสี มีเครือข่ายในการผลิต เครือข่ายการตลาด ส่วนน้อยมีเครือข่ายด้านวัตถุดิบ การเพิ่มชนิดของลวดลายผ้านั้น ส่วนใหญ่จะขอมติจากกลุ่มก่อน ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการตัดสินใจเอง สมาชิกส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์ และได้รับสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ในการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนน้อยที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกกลุ่มที่ร่วมโครงการทั้งหมด มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อสิ้นค้าจากลูกค้าเดิมต่อเนื่องตลอดปี และจากลูกค้าใหม่ สมาชิกกลุ่มทั้งหมดจะขายผ้าให้กับกลุ่ม มีแบ่งขายเอง ขายให้พ่อค้าคนกลาง หรือส่งร้านประจำของตนเองบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการร่วมโครงการเฉลี่ย 13,391.20 บาท การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบรับผิดชอบและมีแผนการปฏิบัติงานชัดเจน ทราบสถานการณ์ทางการเงิน การบัญชีของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะเข้าประชุมทุกครั้ง มีปัญหาเรื่องคุณภาพผ้าบ้าง แต่เพียงส่วนน้อย เท่านั้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: บ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2546
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การดำเนินงานโครงการแปรรูป ปี 2546 กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ราตรี ยศศรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา สภาพการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาในบ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดอกไม้ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2545 ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร การประเมินผลโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 : กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนหันร่มโพธิ์ทอง ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก