สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บุญช่วย สงฆนาม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อเรื่อง (EN): Development on Economic Crop Production Technology in the Upper North-east Thailand.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บุญช่วย สงฆนาม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: บุญช่วย สงฆนาม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ 3 พืช ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีปริมาณพื้นที่ปลูกรวมต่อปีกว่า 3 ล้านไร่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรจำนวนมหาศาล ปัญหาสำคัญของการผลิตพืชในเขตนี้ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการผลิตที่เกิดจากการขาดการจัดการและดูแลรักษาอย่างไม่ถูกต้อง การปรับตัวของเกษตรกรที่ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและองค์ความรู้ด้านการผลิตใหม่ เป็นต้น การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชแก่เกษตรกรตามความแตกต่างของสภาพภูมิสังคม การสร้างทางเลือกใหม่เพื่อเป็นทางออกสำหรับเกษตรกรรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ดำเนินงานโดยใช้แนวทางการวิจัยระบบการทำฟาร์ม ( FSR ) 5 ขั้นตอน ในระหว่างปีงบประมาณ 2551-53 จำนวน 4 กิจกรรม รวม 10 การทดลอง ผลการทดสอบในกิจกรรมด้านมันสำปะหลังสามารถได้เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่เน้นการใช้พันธุ์ดี การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าของเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 56 การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ร่วมกับการจัดการพื้นที่และการจัดการแรงงานที่เหมาะสมทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงมาได้ การแปรรูปใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังไปสู่กิจกรรมอื่น ได้แก่ ไม้ผล พืชผักและการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ข้อมูลที่ได้สามารถเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ได้ กิจกรรมด้านอ้อยโรงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและโรคใบขาว พบว่า การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงานโดยใช้อ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ำและการเพิ่มอินทรียวัตถุร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มสูงขึ้นกว่าวิธีการเดิมของเกษตรกรอยู่ระหว่างร้อยละ 6-42 เฉลี่ยร้อยละ20 ส่วนการแก้ไขปัญหาโรคใบขาวด้วยการใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ผลิตให้ท่อนพันธุ์สะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาโรคใบขาวได้เป็นอย่างดี ไม่พบการเกิดโรคใบขาวในแปลงและเกษตรกรให้การยอมรับนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลในพื้นที่ กิจกรรมด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้พันธุ์ดีพันธุ์ลูกผสม NSX 042029 การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี และการปลูกในระบบหมุนเวียนกับอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังเป็นวิธีการที่สามารถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นเป็นตั้งแต่ 637 - 1315 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้มีผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดสูงขึ้น และกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ได้ระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ได้ ผลการดำเนินงานทำให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชแก่เกษตรกรได้ รวมถึงได้สร้างเกษตรกรผู้นำการวิจัยและพัฒนาพืชในพื้นที่ การสร้างแปลงต้นแบบการผลิต การสร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Test of Economic Crops Technology Development in the Upper Northeast of Thailand during 2008-2010 For Three Crops ,Cassava ,Sugarcane and Maize. These Crops were Grown in 10 Provinces. The important Problems for Three Crops are low yield per Area , high Cost and others. To solve these, the Test was Done by Lay out in 5 steps of Farming System Research ( FSR ) . The Experiments were devided in 4 Groups , They are the improve Yield Test For Cassava Production , Sugarcane Production , Maize Production and Data Collection System Development For three Crops. The Results show that the Cassava Yield could improve by The Recommend Varieties such as Rayong 72 , Rayong 7, Rayong 9 and Rayong 11. The Better Cultural Practices such as increase manure about 500-2000 kg. per Rai with Chemical Fertilizer , Grown with the longer stem between 20-40 centimeters , Used The Appropriate Cropping System by Rotation or Alternate with Sugarcane , Maize, Watermelon , Papaya , Rice and others . These Practices could improved Cassava Yield in the Upper Northeast. The important Problems For Sugarcane Production in This Area are low Yield and White Leaf Disease. We could solve these Problems by Grown the Recommend Sugarcane Variety “ Khonkaen 3” or Grown by the Tissue Culture Plants . For Maize, the Farmers could improve yield by used the Recommend Variety such as Nakornsawan 2 and Nakornsawan 3 and improved Cultural Practices same as in the Cassava Growing. The Last ,Test to Development For Collection Data System in Three Crops. We received the appropriate Data System which could service to the Farmers and others in the Upper Northeast of Thailand.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
การใช้เชื้อ Ectomycorrhiza ในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย โครงการวิจัยศึกษาเศรษฐกิจการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก