สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประดิษฐ์ ทองหล่อ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประดิษฐ์ ทองหล่อ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิกศูนย์ฯ และ ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกศูนย์ฯ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 152 ราย เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.8 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ปี ร้อยละ 53.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน และมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 15.8 ไร่ โดยมีพื้นที่ทำนาเฉลี่ย 15.7 ไร่ มีพื้นที่ทำไร่เฉลี่ย 3.6 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่นาเป็นดินลักษณะดินร่วนปนทราย ร้อยละ 59.8 ใช้น้ำฝนในการทำนา เกษตรกรร้อยละ 36.8 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 59.8 มีการกู้เงินมาใช้ในการทำนาโดยกู้จากธ.ก.ส. เป็นส่วนใหญ่ มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 81,486.90 บาทต่อปี โดยมีรายได้ในภาคเกษตรเฉลี่ย 50,527.70 บาทต่อปี และมีรายได้นอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 20,132.40 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 57.3 เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่แนะนำ ร้อยละ 59.8 มีอุปกรณ์ทางเกษตรคือรถไถเดินตาม การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 68.8 ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยวิธีการหว่านร้อยละ 58.6 ไถกลบตอซังข้าว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 80.9 มีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ เตรียมดินตกกล้าโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 2 ครั้ง คราดทำเทือก 1 ครั้ง ร้อยละ 76.2 ใช้กระสอบป่านบรรจุเมล็ดพันธุ์แช่น้ำ โดยร้อยละ 66.5 แช่ข้าว 1 วัน หุ้ม 2 วัน อายุกล้าที่ใช้ปักดำ เฉลี่ย 27.43 วัน ระยะปักดำส่วนใหญ่ เกษตรกรร้อยละ 60.5 ปักดำระหว่างต้น 20 ซม. ระหว่างแถว 25 ซม. เกษตรกรร้อยละ 55.9 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตราใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ 11-20 กก./ไร่ และอัตราที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนใหญ่ 301-400 กก./ไร่ ส่วนใหญ่ไม่พบการระบาดของโรคและแมลง สัตว์ศัตรูที่พบมากได้แก่ปูนา เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.4 เคยกำจัดพันธุ์ปนในแปลงนาเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวโดยสังเกตจากการสุกแก่เต็มที่ของข้าว และเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเป็นส่วนใหญ่เกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวด้วยมือจะตากฟ่อนข้าวประมาณ 4 วัน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้บนยุ้งฉาง ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 322.9 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 772.4 ไม่ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพ ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตร พบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับมากในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 4 ประเด็นได้แก่ (1) การตลาดและการจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ (2) ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการบรรจุหีบห่อ (3) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในระยะพลับพลึง และ(4) อัตราการใส่ปุ๋ยตามปริมาณและช่วงเวลา ข้อเสนอแนะ ควรมีการแนะนำให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์วัตถควรแนะนำหรือรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและเป็นการแก้ปัญหาการกำจัดวัชพืชและข้าวเรื้อในแปลงนา
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ สภาพการผลิตพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก