สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย
กมลรัตน์ พุทธรักษา, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ธิดารัตน์ คงชัย, นพรัตน์ นาสุชล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Biology of Bigeye scad, Selar crumenopthalmus in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ?ของปลาสีกุนตาโตบริเวณอ?าวไทย ได?ดําเนินการตั้งแต?เดือน มกราคมถึงธันวาคม 2550 โดยเก็บรวบรวมข?อมูลและตัวอย?าง ณ ท?าเทียบเรือประมงจากเครื่องมืออวนล?อมจับ อวนลาก และอวนลอย ซึ่งมีแหล?งทําการประมงบริเวณอ?าวไทยตั้งแต?จังหวัดตราดถึงสงขลา พบว?า ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวปลาสีกุนตาโตรวมเพศขนาดความยาวเหยียด 9.00-28.00 เซนติเมตร ในรูปสมการ W = 0.0125 TL3.0090 ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวของปลา สีกุนตาโตเพศผู?ขนาดความยาวเหยียด 9.00-27.50 เซนติเมตรและปลาสีกุนตาโตเพศเมียขนาดความยาวเหยียด 9.00-27.70 เซนติเมตรอยู?ในรูปสมการ W = 0.0118 TL3.0288 และW = 0.0211 TL2.8375ตามลําดับ ปลาสีกุนตาโต มีอัตราส?วนการเจริญเติบโตจําเพาะแบบ Isometric growth ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวเหยียดกับน้ําหนัก ตัวของปลาสีกุนตาโตเพศผู?และเพศเมียแตกต?างกันอย?างมีนัยสําคัญ (P>0.05) ปลาสีกุนตาโตสามารถวางไข?ได? ตลอดป?มีฤดูวางไข? 2 ช?วงคือเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน และตุลาคมถึงพฤศจิกายน ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ?ของ ปลาสีกุนตาโตเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 17.60 และ 18.25 เซนติเมตร ตามลําดับ ความดกของไข?มีค?าเฉลี่ย เท?ากับ 90,527.98?41,015.44 ฟอง ความดกของไข?มีความสัมพันธ?กับความยาวเหยียดและน้ําหนักตัวปลา ในรูปสมการ F = 8.3924 TL 3.0371และ F = 225.9498 W 1.2424 ตามลําดับ อัตราส?วนเพศระหว?างเพศผู?ต?อ เพศเมียเท?ากับ 1:0.96 ซึ่งไม?มีความแตกต?างกันทางสถิติ (P<0.05)
บทคัดย่อ (EN): Reproductive biology of bigeye scad in the Gulf of Thailand was studied by collecting the data from purse seiners, trawlers and gill netters landed at the fishing ports during January – December 2007. Study area was the fishing grounds along the Gulf of Thailand from Trat to Songkhla Provinces. From the results, length-weight relationship of both sexes ranged at 9.00-28.00 cm-TL was expressed as W = 0.0125 TL3.0090. Whereas the length-weight relationships of the males ranged at 9.70-27.50 cm-TL and the females ranged at 9.00-27.70 cm-TL were W = 0.0118TL3.0288 and W = 0.0211TL2.8375, respectively. Specific growth rate of the bigeye scad was considerably isometric. Length-weight relationships were significantly different between males and females (P>0.05). Female bigeye scad could spawn the whole year, with two peaks during March-June and October-November. Length at first maturity of the males and females were 17.60 and 18.25 cm, respectively. The fecundity was 90,527.98?41,015.44, in relation to the total length and body weight as F = 8.3924TL3.0371 and F = 225.9498W1.2424, respectively. Sex ratio of male to female fish was 1:0.96 which was nonsignificantly different (P<0.05).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar cumenohpthalmus ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ชีววิทยาสืบพันธุ์ของปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก