สืบค้นงานวิจัย
การใช้ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และข้อมูล MODIS ร่วมในการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำในน่านน้ำไทย
วิรัตน สนิทมัจโร - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การใช้ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และข้อมูล MODIS ร่วมในการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำในน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่อง (EN): vessel Monitoring System (VMS) and MODIS Data Application for Marine Resources and Water Quality Assessment in Thai Waters.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิรัตน สนิทมัจโร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การใช้ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และข้อมูล MODIS ร่วมในการ ประเมินทรัพยากรสัตว์น้้าและคุณภาพน้้าในน่านน้้าไทย เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้้า คุณภาพน้้า และ ตัวอย่างน้้า ในฝั่งอ่าวไทยโดยใช้เรือส้ารวจ “ประมง 1” “ประมง 2” “ประมง 9” “ประมง 16” จ้านวน 64 สถานี ท้าการลงอวนสัตว์น้้าจ้านวน 289 ครั้ง และฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเรือส้ารวจ “ประมง 4” จ้านวน 22 สถานี ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการจับสัตว์น้้ารวมเฉลี่ยบริเวณอ่าวไทย เท่ากับ 19.58 กก./ชม. ประกอบด้วยกลุ่มปลาเป็ดแท้สูงสุดร้อยละ 36.90 รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาหมึก ปลาผิวน้้า ปู กุ้ง และสัตว์น้้าเศรษฐกิจอื่นๆ เท่ากับ 33.73, 20.83, 3.94, 1.69, 0.31 และ 2.61 ตามล้าดับ ฝั่งทะเลอันดามันเท่ากับ 61.86 กก./ชม. ประกอบด้วยกลุ่มกลุ่มปลาหน้าดินสูงสุดร้อยละ 69.93 รองลงมา คือ กลุ่มปลาเป็ดแท้ ปลาผิวน้้า ปลาหมึก กุ้ง ปู และสัตว์น้้าเศรษฐกิจอื่นๆ เท่ากับ 21.44, 6.14, 0.76, 0.68, 0.29 และ 0.76 ตามล้าดับ คุณภาพน้้าบริเวณผิวน้้าฝั่งอ่าวไทย มีความเค็มอยู่ในช่วง 21.85-35.00( ?31.45) ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ อยู่ในช่วง 26.67-32.08( ?29.53) 0 c ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.00-9.28( ?7.95) ปริมาณ ออกซิ อยู่ในช่วง 4.54-7.30( ?6.12) มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความโปร่งแสง อยู่ในช่วง 1.40-30.50 ( ?11.95) เมตร และปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ อยู่ในช่วง <0.02-51.00 (?2.99) มิลลิกรัม/ลิตร ฝั่งทะเลอันดามัน มีความเค็มอยู่ ในช่วง 30.15-32.39( ?31.42) ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ อยู่ในช่วง 29.25-33.31( ?30.22) 0 c ค่าความเป็น กรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.72-9.29( ?9.16) ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า อยู่ในช่วง 2.79-3.91( ?3.21) มิลลิกรัม/ ลิตร ค่าความโปร่งแสง อยู่ในช่วง 2.00-27.00 ( ?16.02) เมตร และปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ อยู่ในช่วง <0.01- 3.82 (?1.25) มิลลิกรัม/ลิตร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตขั้นต้นกับทรัพยากรสัตว์น้้า พบว่ามีความสอดคล้อง กันในกลุ่มปลาผิวน้้า ส่วนปลาหน้าดินไม่แสดงนัยที่ชัดเจน ปริมาณธาตุอาหารในน้้ามีความสัมพันธ์กับผู้ผลิต ขั้นต้นในระบบห่วงโซ่อาหาร และสอดคล้องกับข้อมูลจากดาวเทียม (MODIS data)
บทคัดย่อ (EN): Study on Vessel Monitoring System (VMS) and MODIS Data Application for Marine Resources and Water Quality Assessment in Thai Waters, collect water samples for water quality and aquatic resources . In the Gulf of Thailand using a survey vessel "fishing 1" "Fishing 2" , " fishery 9" "Fishing 16" to 64 stations to 289 times the amount of fish nets and the Andaman Sea . The survey vessel "fishing 4" Number 22 stations down the nets 66 times in the period January - December 2555 study found. The average catch rate of fish in the Gulf of Thailand was 19.58 kg / h composed of genuine catch up 36.90 percent , followed by the group of ground fish , squid, fish , crab , shrimp and other marine economy were 33.73 , 20.83 , 3.94, . 1.69 , 0.31 and 2.61 respectively in the Andaman Sea to 61.86 kg / hr , consisting of ground fish groups with 69.93 percent , followed by fish , squid, shrimp, crab, fish , ducks, genuine economic and other species were 21.44 , 6.14, 0.76. , 0.68, 0.29 and 0.76 , respectively. Surface water quality in the Gulf of Thailand. Salinity ranged 21.85-35.00 (? 31.45) this period, the temperature in the range of 26.67-32.08 (? 29.53) 0c pH - pH is in the range 7.00-9.28 (? 7.95) amount of oxygen in the range 4.54-7.30 (?. 6.12) mg / L The transparency in the range 1.40-30.50 (? 11.95) m and the chlorophyll - A range <0.02-51.00 (? 2.99) mg / liter. Andaman Sea Salinity ranged 30.15-32.39 (? 31.42) this period, the temperature in the range of 29.25-33.31 (? 30.22) 0c pH - pH is in the range 8.72-9.29 (? 9.16) , dissolved oxygen ranged from 2.79 to 3.91 (. ? 3.21) mg / L The transparency in the range 2.00- 27.00 (? 16.02) m and the chlorophyll - A range <0.01-3.82 (? 1.25) mg / liter. The relationships between upstream suppliers and aquatic resources . Found to be consistent among fish . The ground fish symbolism is clear . Nutrient content in water is associated with the manufacturers , primarily in the food chain and consistent with the satellite data (MODIS data).
ชื่อแหล่งทุน: ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: โครงการ
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และข้อมูล MODIS ร่วมในการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำในน่านน้ำไทย
กรมประมง
2555
กรมประมง
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเม่า น้ำสับปะรดและ น้ำว่านกาบหอยในการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้นและน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำจังหวัดยะลา การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ชีววิทยาของไข่น้ำและการเพาะขยายพันธุ์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษาคุณภาพน้ำในคลองรังสิต จ.ปทุมธานี การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ปี 2532 การประยุกต์ใช้พืชสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเอเชีย ประสิทธิภาพของระบบสวนพืชลอยน้ำในการบำบัดน้ำทิ้งจากการฟอกย้อม : รายงานการวิจัย ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเลในน้ำหมักชีวภาพ สำหรับกิจกรรมที่ใช้น้ำทะเล การปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการซึมผ่านของน้ำ ในบ่อน้ำของ โรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหาร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก