สืบค้นงานวิจัย
บทบาทการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท
วิเชียร บุญประสิทธิ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: บทบาทการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิเชียร บุญประสิทธิ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรหมู่บ้านจำนวน 104 คน ในจังหวัดชัยนาท ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยปรากฏว่า เกษตรหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาย อายุเฉลี่ย 47.17 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเฉลี่ยครัวเรือนละ 34.79 ไร่ เกือบทั้งหมดมีอาชีพหลักทำนา อาชีพรองทำสวน รายเฉลี่ยทั้งครัวเรือนละ 55,000 บาท/ปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกหรือมีตำแหน่งในกลุ่มหรือสถาบันต่าง ๆ เกษตรหมู่บ้านเกือบครึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านและดำรงตำแหน่งในกลุ่มและสถาบันต่าง ๆ เฉลี่ยคนละ 2.16 ตำแหน่ง การทดสอบความรู้ในบทบาทส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.25 บทบาทในการส่งเสริมการเกษตรที่เกษตรหมู่บ้านปฏิบัติจากมากไปหาน้อย คือ การร่วมในการส่งเสริมการด้านต่างๆ (พืช สัตว์ ประมง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) การพบปะเกษตรตำบลเพื่อรับคำแนะนำ การช่วยกระจายความรู้และความคิดไปยังเกษตรกรรายอื่น การช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาและแจ้งปัญหาให้เกษตรตำบลทราบ การช่วยเกษตรตำบลกระจายข่าวสารเกษตร การร่วมกับเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนพัฒนาการเกษตร การชักชวน กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันตามแผนและบทบาทร่วมกันเกษตรผู้นำรวบรวมสถิติข้อมูลการเกษตร ตามลำดับ สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เกษตรหมู่บ้านปฏิบัติบทบาทส่งสเริมการเกษตรคือ การได้ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อนบ้านการได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการเกษตร และการได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติบทบาทส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านค่อนข้างมาก จึงมีข้อเสนอแนะให้เกษตรตำบลแนะให้เกษตรกรหมู่บ้านละ 1 ครั้ง/เดือนจำนวนมากที่สุด นอกจากนั้นมีปัญหาการขาดความร่วมมือ การไม่ยอมรับในวิชาการของเพื่อนบ้าน การทดสอบความรู้ทางการเกษตร(การทำนา) เกษตรหมู่บ้านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.27 ปัญหาการทำนาที่พบมากที่สุดคือปัญหา โรค แมลง และศัตรูข้าว การทดสอบสมมติฐานด้านความรู้ในบทบาทส่งเสริมการเกษตร พบว่าความรู้ในบทบาทการส่งเสริมของเกษตรของเกษตรหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรด้านต่าง ๆ และการกระจายความรู้ การกระตุ้นให้นำความรู้ไปใช้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านความรู้ในการทำนา พบว่าความรู้ในการทำนาของเกษตรหมู่บ้านความสัมพันธ์ทางบวกกับการร่วมกับเกษตรกรผู้นำรวบรวมข้อมูลการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เพียงบทบาทเดียว ด้านจำนวนตำแหน่งในกลุ่มต่าง ๆ พบว่าจำนวนในตำแหน่งกลุ่มต่าง ๆ ของเกษตรหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการร่วมในการส่งเสริมการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแจ้งปัญหาการเกษตรให้เกษตรตำบลทราบอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการร่วมกับเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนพัฒนาการเกษตร และการชักชวนกระตุ้น สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันตามแผนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท
กรมส่งเสริมการเกษตร
2529
ศึกษาบทบาทของเกษตรกรผู้นำในการส่งเสริมการเกษตรในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนคติของเกษตรจังหวัดต่อบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเกษตรตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออก ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพของสตรีในพื้นที่เกษตรใกล้เมืองและไกลเมือง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก