สืบค้นงานวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิศิษฐ์ ไฝจันทร์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพการเลี้ยงไหมของเกษตรกร (2) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุนอื่นกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรและ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร ประชากรที่วิจัย เกษตรกรที่เลี้ยงไหมในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สหสัมพันธ์ และไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 4191 ปี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.11 คน มีประสบการณ์การเลี้ยงไหมมามากกว่า 10 ปี ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เฉลี่ย 2.45 คน บาง ครอบครัวมีการใช้แรงงานจากภายนอกมาเสริมในช่วงการเลี้ยงไหมวัน 5 และเก็บไหมสุก เกษตรกรใช้เงินทุนของตนเองร่วมกับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกหม่อนเฉลี่ยครอบครัวละ 12.01 ไร่ แต่ไม่มีแหล่งน้ำที่จะใช้รดหม่อน มีโรงเลี้ยงไหมขนาด 81.88 ตารางเมตร และเลี้ยงไหม ปีละ 9.05 รุ่นโดยเลี้ยงรุ่นละ 2-3 แผ่น 2) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมในระดับมาก 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงของเกษตรกร ได้แก่ ประสบการณ์ การเลี้ยงไหม ขนาดของโรงเลี้ยงไหม และแหล่งเงินทุน 4) ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรคือ เรื่องไหมเป็นโรค ขาดแคลนแหล่งน้ำ แมลงวันลาย ทำลายหนอนไหม และการขาดแหล่งเงินทุน ดังนั้น จึงได้เสนอให้หน่วยงานของรัฐ จัดฝึกอบรมเรื่องโรคไหม และศัตรูไหมสนับสนุนเงินทุน และจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 04190574
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 57,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2545
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร ลักษณะการแพร่กระจายและการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร จากการรับฟังรายการส่งเสริมการเกษตร ทางสถานีวิทยุ มก.บางเขน ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร : การยอมรับวิธีการทำนาหว่านน้ำตม แผนใหม่ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม เพื่อนำไปปฏิบัติตาม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับเกษตรกร การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม เพื่อนำไปปฏิบัติตามในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตในระดับเกษตรกร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก