สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด
พรชนก ชุมคง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด
ชื่อเรื่อง (EN): Optimal Dietary Protein and Energy Levels in Diet for Snakeskinned Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan,1910)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรชนก ชุมคง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): pornchanok chumkong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของระดับโปรตีนและพลังงนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาสลิด 2 ขนาด แบ่งเป็น 2 การ ทตลอง โดยการทดลองที่ 1 ทำการศึกษาในปลาสลิดขนาดเล็ก โดยวางแผนการทดสองแบบ 4x3 factorial ซึ่งปัจจัยที่ 1 เป็น ระดับเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่างกัน 4 ระดับ คือ 35, 40, 45 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ 2 เป็นระดับพลังงานต่างกัน 3 ระดับ คือ 400, 450 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ปล่อยลูกปลาสลิด น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.88+0.33 กรัม และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.36+031 เชนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 29x58 36 เซนติเมตร ที่อัตราความหนาแน่น 20 ตัวต่อตู้ จำนวน 36 ตู้ ให้อาหารตามผนการทลองโตยให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลทดลองพบว่า ไม่มีอิทธิพสร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงนต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารของปลาสลิด ขนาดเล็ก โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30, 35, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญติบโตด้านน้ำหนักสุดท้าย เฉลี่ย 4.27?0 33, 4 24+0.16. 4 62+035 และ 4.70-0 53 กรัม ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม และ อัตราการ เจริญเติบโตจำเพาะ ของปลาที่เลี้ยงด้วย อาหารระดับโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าไม่แตกต่างกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มี ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.05) แต่ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารมากกว่าระดับโปรตีนอื่น (p<0.05) สำหรับผลของระดับพลังงาน พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 450 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่าการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร, พลังงานที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา และ อัตราแลกเนื้อ มากกว่าปลาที่ เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 กิโลแลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ว<0.05) ดังนั้นอาหาร ที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงาน 450 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ ปลาสลิตวัยรุ่น
บทคัดย่อ (EN): The optimum protein and energy levels in feed for Snakeskin gouramy (Trichogaster pectoralis) feed were divided into 2 experiments. Experiment 1: Study on fingerlings by using 4x3 factorial design. 1 factor was 96 protein with 4 different levels (35, 40, 45 and 50 %) and 2" factor was energy levels with 3 different levels (400, 450 and 500 kcaV/100 g feed). The fingerlings, with average initial weight = 1.88t0.33g and average initial lenght = 5.36t0.31 cm, were reared in thirty-six 29x58x36 cm glass aquaria at the stocking density 20 fingerlings/aquarium. Fingerlings were fed at satiation 3 times/day for 12 weeks. The result came out that there was no interaction between the protein levels and energy levels on the growth performances and feed efficiencies of fingerlings. The average final weight of 35, 40, 45 and 50 % protein = 4.27#0.33, 4.24t0.16, 4.62t0.35 and 4.70+0.53 g, respectively). Percentage weight gain and specific growth rate of the fingerlings fed with 50 % protein was not significantly different with the fingerlings fed with 45 % protein (p>0.05) but significantly different with the fingerlings fed with 35 and 40 % protein (p0.05). And fish fed with 400, 450 and 500 kcaV/100 g diet show no significant different on growth performances and feed efficiencies (daily feed intake, apparent net protein retention, apparent net energy retention and feed conversion rate) (p>0.05). Thus, the feed with 45 % protein and 400 kcaV/100 g diet was suitable feed for Snakeskin gouramy fingerlings. Experiment 2: Study on juveniles by using 3x2 factorial design. 1" factor was % protein with 3 different levels (30, 35 and 40 %6) and 2" factor was energy levels with 2 different levels (400, 450 and 500 kcal/100 g feed). The juveniles, with average initial weight = 28.55+0.82 g and average initial lenght = 12.99t0.30 cm, were reared in the eighteen 130 cm diameter cement tanks at the stocking density 10 juveniles/tank. Juveniles were fed to satiation twice a day for 12 weeks. The result came out that there was no interaction between the protein levels and energy levels on the growth performances and feed efficiencies of juveniles. The average final weight of 30, 35 and 40 % protein = 37.10+0.91, 37.34+0.82 and 36.83t1.84 g, respectively. The growth performances and teed efficiencies (daily feed intake, apparent net protein retention and feed conversion rate) of juveniles in each protein levels were not significantly different (p>0.05) but the juveniles fed with 30 % protein gave better protein efficiency ratio than the juveniles fed with 35 and 40 % protein diet (p<0.05). And juveniles fed with 450 kcal/100 g feed showed statistically significant better on growth performances, protein efficiency ratio, apparent net energy retention and feed conversion rate than juveniles fed with 400 kcaV/100 g feed (p<0.05). Thus, the feed with 30 % protein and 450 kcal/100 g feed was suitable feed for Snakeskin gouramy juveniles.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 36,300.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-03-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-06-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด
พรชนก ชุมคง
กรมประมง
30 มิถุนายน 2558
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 4) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับ เป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรีช่วงระยะไข่ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 1) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 3) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศ สายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 12 สัปดาห์ – ไข่ฟองแรก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 2) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 3-12 สัปดาห์ ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก