สืบค้นงานวิจัย
คู่มือการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: คู่มือการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-05-01T09:58:23Z No. of bitstreams: 2 004_คู่มือ-Agri.pdf: 235954 bytes, checksum: 03e2c2efeaec7b32ad2d3daff34a6436 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คู่มือการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น การบริหารจัดการจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยสำเร็จในการใช้ open source software (LinuxTLE และ openoffice) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 การศึกษาการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อผลิตเป็นพลังงาน การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก