สืบค้นงานวิจัย
อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน
โยธิน หินทอง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Growth rate and yield of cassava in different planting dates
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โยธิน หินทอง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ปรเมศ บรรเทิง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อประเมินอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 80 ในวันปลูกที่แตกต่างกัน 3 วันปลูก และ 2) ประเมินค่าสหสัมพันธ์ลักษณะทางสรีรวิทยาและผลผลิตของมันสำปะหลัง บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ เมื่อมันสำปะหลังอายุ 2, 4 และ 12 เดือนหลังปลูก ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วยน้ำหนักแห้งของต้น ใบ และหัว นำมาคำนวณ หาค่า CGR, SGR, LGR, TGR ผลผลิตต่อไร่ และค่า H.I. พบว่า ค่า CGR, SGR, LGR และ TGR ในช่วงอายุ 2-4 เดือน และ 4-12 เดือน จาก 3 วันปลูกแตกต่างกัน วันปลูกมีผลต่อผลผลิตและค่า H.I. แต่ค่าเฉลี่ยผลผลิตและ H.I. ของมันสำปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน วันปลูกกลางฤดูฝนให้ผลผลิตและ H.I. สูงที่สุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=394-398 vol.40 suppl.1.pdf&id=1018&keeptrack=26
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง การคำนวณและการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมสำหรับมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 เพื่อการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับมันสำปะหลังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกแซมมันสำปะหลังในแปลงทดลองระยะยาว ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวในดินจังหวัดพัทลุง การศึกษาผลของไคตินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาดำ ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม อิทธิพลของสาร paclobutazol ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก