สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนา GLIFT Kit เพื่อตรวจเชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus
เยาวภา ตันติวานิช - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา GLIFT Kit เพื่อตรวจเชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus
ชื่อเรื่อง (EN): Development of GLIFT Kit for Detection of Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เยาวภา ตันติวานิช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Yaowapa Tantiwanich
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การนําเทคนิค Gold labeled IgG flow test (GLIFT) มาพัฒนาและปรับใช้เป็ นชุดตรวจสอบไวรัสโรคใบด่างข้าวโพด ( Sugarcane mosaic virus; SCMV) ที่สามารถตรวจสอบได้แม่นยํา ใช้ง่าย สะดวก และอ่านผลได้รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการทางเซรุ่มวิทยา และ lateral flow technique บนแผ่นไนโตรเซลลูโลส เมมเบรน (Nitrocellulose membrane; NCM) ทดสอบคุณภาพและความเข้มข้นที่เหมาะสมของ IgG ต่อเชื้อ SCMV ด้วยวิธี Dot immunobinding assay (DIBA) เตรียม Gold conjugated IgG โดยนําอนุภาคทอง (colloidal gold) มาเชื่อมต่อกับ IgG ของเชื้อ SCMV ที่มีความเข้มข้น 1 mg/ml และเตรียม conjugatedrelease pad (CRP) โดยใช้ Gold conjugated IgG ปริมาณ 6.6 μl/cm ทําเส้น control line ด้วย Goat anti rabbit IgG ความเข้มข้นอัตรา 1:3 และทําเส้น test line โดยใช้ IgG ของเชื้อ SCMV ปริมาณ 40 μl (2.2 μl/cm) บนแผ่น NCM (S&S – AE 99, ขนาด 10 μm) เมื่อประกอบส่วนต่าง ๆ เป็นชุดตรวจสอบ GLIFT Kit และทําการทดสอบกับนํ้าคั้นใบข้ าวโพดจากต้นข้าวโพดที่เป็นโรค พบว่าชุดตรวจสอบ GLIFT kit ที่พัฒนาปรับใช้ครั้งนี้สามารถตรวจสอบไวรัสใบด่างข้าวโพดได้ ที่ความเข้มข้น 1 : 10 สามารถทราบผลได้รวดเร็ว คือ เส้น control line และ test line ปรากฏสีในเวลาประมาณ 5-10 นาที
บทคัดย่อ (EN): Gold labeled IgG flow test (GLIFT) was developed as test kit for Sugarcane mosaic virus (SCMV) detection based on serology and lateral flow technique. Accuracy, convenience and rapid detection are the novel properties of this technique. The GLIFT kit will be very useful for varietal screening in breeding program, forecasting and early warning of Sugarcane mosaic virus epidemic. The SCMV IgG was purified and tested by dot immunobinding assay (DIBA) to obtain the proper concentration for using in GLIFT kit. IgG was conjugated with colloidal gold and amount of 100-120 μμl (6.6 μμl/cm) of IgG conjugated gold were used for lining on 15 –18 cm conjugated release pad Control line and test line were made on nitrocellulose membrane using 40 μμl (2.2 μμl/ cm) of goat anti-rabbit IgG and SCMV IgG respectively. The appearance of color on both test line and control line indicated positive result. In case of negative result, no color was shown on the test line. GLIFT kit were tested for their efficacy to detect SCMV from infected corn leaves. Satisfactory result was obtained with color gradually appeared on control line and test line within 5-10 minutes.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนา GLIFT Kit เพื่อตรวจเชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus
กรมวิชาการเกษตร
2557
เอกสารแนบ 1
GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยไวรัสใบหงิกและไวรัสเขียวเตี้ยของข้าว การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic assay การพัฒนาชุดตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ในกระเพาะวัว (ต่อยอดจากปี 2556) การพัฒนาชุดตรวจ strip test ต่อโปรตีน ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว การตรวจสอบ Cucumber mosaic virus และ Tomato yellow leaf curl virus ในมะเขือม่วงที่มีการติดเชื้อไวรัส โดยวิธีการ duplex PCR

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก