สืบค้นงานวิจัย
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม
เมตตา ทิพย์บรรพต - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เมตตา ทิพย์บรรพต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Metta Tipbunpot
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และผลผลิต ของปลานิลแดง ในบ่อพักน้ำเค็ม เมตตา ทิพย์บรรพต* สง่า ลีสง่า สุชาติ จุลอดุง ชมพูนุช มรรคทรัพย์ และ ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร บทคัดย่อ การศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดและผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม ดำเนินการทดลองที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2556 โดยเลี้ยงในกระชังขนาด 6 ตารางเมตร พันธุ์ปลาประกอบด้วยปลานิลแดงทนเค็มที่ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี และปลานิลแดงพันธุ์ปรับปรุงศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร ลูกปลาเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 11.90?2.43, 12.37?2.09 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 38.02?25.50, 40.07?20.15 กรัม จำนวน 168 ตัวต่อกระชัง ใช้อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุก ระยะเวลา 4 เดือน ผลการทดลองพบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 21.39?3.22, 2023?2.74 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 213.49?80.67, 176.49?64.50 กรัม น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย 3.11?0.17, 2.52?0.19 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 1.97?0.04, 1.78?0.05 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) ต้นทุนในการเลี้ยงเฉลี่ย 3,491.21, 3,491.21 บาท โดยเป็นต้นทุนผันแปร 3,151.21, 3,151.21 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร ค่าพันธุ์ปลา และค่าแรงงาน ต้นทุนคงที่ 340 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ผลตอบแทนสุทธิ -2,157.21, -2,168.41 บาท และกำไรสุทธิ -2,497.21, -2,508.41 บาท ตามลำดับ คำสำคัญ : ปลานิลแดง การเจริญเติบโต อัตรารอด ผลผลิต * ผู้รับผิดชอบ : ๑๒/๓๕ หมู่ ๘ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐. e-mail : pee-ta@hotmail.com
บทคัดย่อ (EN): Growth rate Survival rate and Production of the Red Tilapia in stock sea water pond Metta Tipbunpot* Sanga Leesanga Suchat Jul-a-dung Chompunuch Makkasap and Chaitisak Boribun Chumphon Aquaculture Genetics Research and Development Center. An Evaluation on Growth rate, Survival rate and Production of Red Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus) using cage culture in stock sea water pond. was conducted in Thungtako amphoe at Chumphon province during October 2011 to September 2013 for 4 months. The fingerlings was Pathumthani Fisheries Test and Research Center and Chumphon Fisheries Test and Research Center population, at densities of 168 fish / cage (6 sq.m.). The fingerlings with an average initial length of 11.90?2.43, 12.37?2.09 cm and average initial weight of 38.02?25.50, 40.07?20.15 g, were fed with 30 % protein commercial floating pellet. The results showed that there were significant difference (p0.05) of survival rate (39.58?5.86, 47.32?4.28 %), FCR (4.826, 4.843) and Production of fish (28.40, 28.08 kg) respectively. The overall capital spent for a gram fish was Baht 3,491.21, 3,491.21, with variable costs of Baht 3,151.21, 3,151.21 for each source .The variable cost were mainly feeds, fish fry and direct labour. The depreciation cost for machinery was Baht 340 per source. The net earnings and net profit for a source of Red Tilapia were Baht -2,157.21, -2,168.41 and baht -2,497.21, -2,508.41 respectively. Key words : Red tilapia, Growth Rate, Survival rate and Production .* Corresponding author : 12/35 Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 e-mail : pee-ta@hotmail.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม
กรมประมง
30 กันยายน 2556
กรมประมง
อัตราปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันนก ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตปลาโมง การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร่ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ผลของการเสริมแหนเป็ด ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง (ปีที่ 3) ผลของการจัดกิ่งหลักที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมังคุด ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพารา (ปีที่ 3) เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอด และผลผลิต ระหว่าง ปลานิลเพศผู้ปลานิลแปลงเพศ และปลานิลทริพลอยด์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก